Презентация, доклад по калмыцкой литературе Благопожелание

Зулын йөрəл Орҗах җил өлзəтə цаһан болҗ, ээҗ-аавин кезəнк авъясар оньдин иигҗ Зулан тосҗ, ур- дееҗəн өргҗ, үсн-тосн элвг-делвг болҗ, сансн үүлтн бүтҗ, кезə чигн амулң менд төвкнүн бəəҗ, арвн хар əрлҗ, арвн цаһан делгрҗ,

Слайд 1Йөрəлмүд – байрта өдрмүдт, темдгтə йовдлмудт, шин эклцд нерəдсн, хөв-кишг дурдҗах

ухана болн келнə зөөр.
Йөрəлмүд – байрта өдрмүдт, темдгтə йовдлмудт, шин эклцд нерəдсн, хөв-кишг дурдҗах ухана болн келнə зөөр.

Слайд 2 Зулын йөрəл Орҗах җил өлзəтə цаһан болҗ, ээҗ-аавин кезəнк авъясар оньдин

иигҗ Зулан тосҗ, ур- дееҗəн өргҗ, үсн-тосн элвг-делвг болҗ, сансн үүлтн бүтҗ, кезə чигн амулң менд төвкнүн бəəҗ, арвн хар əрлҗ, арвн цаһан делгрҗ, ки мөрн киисҗ, кишгтə-буйнта ут наста болҗ, Зуңкван гегəнд күртҗ, деедс олн бурхд евəтхə!
Зулын йөрəл Орҗах җил өлзəтə цаһан болҗ, ээҗ-аавин кезəнк авъясар оньдин иигҗ Зулан тосҗ, ур- дееҗəн

Слайд 3Цаһана йөрəл А, хəəрхн, залрҗ ирҗəх Окн Теңгрин Бурхна сəкүсн евəҗ, өршəҗ,

орчлң төвкнүн, олн-əмтн хоорндан ах-дүүһинəр, ниитəһəр, олар, күүкд- көвүдəн өскҗ, көкргчнь ивлҗ, көрстə һазрнь тиниҗ, көк ноһань шавшҗ урһҗ, үсн-тосн дала-нала болҗ, үрглҗдəн əмтнə жирһлнь сəəхрҗ, Зу болсн Зуңква зурһан зүүл хамг əмтнə амулңд багттха!
Цаһана йөрəл А, хəəрхн, залрҗ ирҗəх Окн Теңгрин Бурхна сəкүсн евəҗ, өршəҗ, орчлң төвкнүн, олн-əмтн хоорндан ах-дүүһинəр,

Слайд 4Гиичд нерəдсн йөрəл Ирсн, ирүлсн уга, эн-тер зовлң-түрү уга бəəҗ, ирсн мана

гиич кезə чигн маңнань тиньгр, махлань хооран, ут наста, бат кишгтə болҗ, оньдин гиичд йовҗ, олн өмскүл өмсҗ, амулң-менд бəəхиг деедс олн бурхд өршəтхə!
Гиичд нерəдсн йөрəл Ирсн, ирүлсн уга, эн-тер зовлң-түрү уга бəəҗ, ирсн мана гиич кезə чигн маңнань тиньгр,

Слайд 5Хаалһин йөрəл Хол һазрт һарчах таанр, сансн санантн күцҗ, сəксн үүлтн бүтҗ,

йовсн һазртан күүнд келүлл уга, нохад хуцулл уга, мөңгн хаалһар йовҗ, мөрнəннь чикнд нар урһаҗ, алтн җола эргүлҗ, амулң менд ирх болтн!
Хаалһин йөрəл Хол һазрт һарчах таанр, сансн санантн күцҗ, сəксн үүлтн бүтҗ, йовсн һазртан күүнд келүлл уга,

Слайд 6Шин бүүрин йөрəл Буусн бүүринтн буйн-кишг хальдҗ, бəəсн гертн бəəшң болҗ, үрн-саднтн

өсч-сунҗ, нутг орчлң төвкнүн бəəҗ, дəн уга давд, зуд уга һолд, көк девəн өвснд, киитн булгин уснд малан идшлүлҗ, амрч-җирһҗ, агтан таньшго байн болҗ, ачнран таньшго өнр-өргн болҗ, үүдəртн əмтн орҗ, өркəртн утан бүргҗ, өмнəһүртн һарсн əмтн өөкн-тосар байҗҗ, ардаһуртн һарсн əмтн əрк-чигəһəр делгрҗ, тиим байн кишгтə бүүр болтха!
Шин бүүрин йөрəл Буусн бүүринтн буйн-кишг хальдҗ, бəəсн гертн бəəшң болҗ, үрн-саднтн өсч-сунҗ, нутг орчлң төвкнүн бəəҗ,

Слайд 7Баһчуд йөрəлһн Җирһлтн сəəхн болтха, Наснтн ут болтха, Кишгтн бат болтха, Сурсн сурһулярн, күцəсн үүлəрн Əмтнə

седкл байсаҗ, Бəəсəрн байн болҗ, Домбрин җиңнсн көгтə, Дүүвр сəəхн биитə, Мөңкин дөрвн цагт Маш хамгарн җирһтн!
Баһчуд йөрəлһн  Җирһлтн сəəхн болтха, Наснтн ут болтха, Кишгтн бат болтха, Сурсн сурһулярн, күцəсн үүлəрн Əмтнə

Слайд 8Һарсн өдрин йөрəл.Төрсн бичкдүдин йөрəл.

Һарсн өдрин йөрəл.Төрсн бичкдүдин йөрəл.

Слайд 9 Ирсн элгн-садыг йөрəлһн Идəн-чигəн элвг-делвг болҗ, Ирсн төрл-садн болвчн, ирүлсн бидн болвчн, Кезəн-кергт

өдрин нег садн-элгн ирҗ, Ханядн-тома уга, зурһан зүүлин амулңд, Зула тиньгр бəəтхə!
Ирсн элгн-садыг йөрəлһн Идəн-чигəн элвг-делвг болҗ, Ирсн төрл-садн болвчн, ирүлсн бидн болвчн, Кезəн-кергт өдрин нег садн-элгн

Слайд 10Шүүвр сурврмуд: Ончта учрар келгдсн йөрəлмүдин чинр җирһлд? Җирһлин тускар, орчлңгин закана тускар

ямаран йөрəлмүд бəəнə? Эндр таньлдсн йөрəлмүд таднд таасгдв? Юуһарн?
Шүүвр сурврмуд: Ончта учрар келгдсн йөрəлмүдин чинр җирһлд? Җирһлин тускар, орчлңгин закана тускар ямаран йөрəлмүд бəəнə? Эндр

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть