Презентация, доклад по балкарскому языку и литературе

Дерсни муратлары. ОкъутуучуТилни кесеги атны юсюнден билимлерин байыкъдырыу;болушланы билдириу, аланы бир бирден айыра билирге юйретиу;текстде атланы таба билиулерин байыкъдырыу, аланы тилни башха кесеклеринден айыра билирге юйретиу.Айнытыучу окъуучуланы сёлешиу тиллерин, шатык окъуй билиулерин , эслерин айнытыу.Ёсдюрюучютилде атны

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Атланы болушлада жалгъаныулары
Текст слайда:

Атланы болушлада жалгъаныулары


Слайд 2
Дерсни муратлары. ОкъутуучуТилни кесеги атны юсюнден билимлерин байыкъдырыу;болушланы билдириу, аланы бир бирден айыра билирге юйретиу;текстде атланы таба
Текст слайда:

Дерсни муратлары.

Окъутуучу
Тилни кесеги атны юсюнден билимлерин байыкъдырыу;
болушланы билдириу, аланы бир бирден айыра билирге юйретиу;
текстде атланы таба билиулерин байыкъдырыу, аланы тилни башха кесеклеринден айыра билирге юйретиу.
Айнытыучу
окъуучуланы сёлешиу тиллерин, шатык окъуй билиулерин , эслерин айнытыу.
Ёсдюрюучю
тилде атны юсюнден билимлерин кенгертиуню юсю бла малкъар тилни окъургъа итиндириу;
сабийлени ангылау сезимлерин байыкъдырыу, тил сезимлерин, ариулукъну ангылай билиулерин ёсдюрюу.


Слайд 3
Юй ишге къарау. Жорукъланы къайтарыу
Текст слайда:

Юй ишге къарау. Жорукъланы къайтарыу


Слайд 4
Ат дегенни сиз къалай ангылайсыз? Ат деп неге айтабыз?Атла къалай къураладыла?3. Сиз атланы къаллай къауумларын билесиз?4. Атны
Текст слайда:

Ат дегенни сиз къалай ангылайсыз? Ат деп неге айтабыз?
Атла къалай къураладыла?

3. Сиз атланы къаллай къауумларын билесиз?
4. Атны къаллай грамматика шартларын билесиз?
5. Иели, иесиз, жашлы, жансыз, энчи эм тукъум атла деп къаллай атлагъа айтадыла?

Аперим!!!


Слайд 5
3.Сёзле ажашхан этгендиле, аланы юйлерине ашыр (энчи эм тукъум атланы айырыргъа)Энчи атлаТукъум атлаКитап, чабакъ, Минги тау, ата,
Текст слайда:

3.Сёзле ажашхан этгендиле, аланы юйлерине ашыр (энчи эм тукъум атланы айырыргъа)

Энчи атла

Тукъум атла

Китап, чабакъ, Минги тау, ата, шахар, «Минги тау», Бойнакъ, майдан, устаз, Азамат, «Нюр»,тенг, «Заман», окъуучу, адамла, эл, Жансурат, табийгъан, эгечим, къанга, Эльбрус, жанкъозла, бузоу, ана, Мариям, хуан, чапракъ.


Слайд 6
Тестле …
Текст слайда:

Тестле …


Слайд 7
4. Текст бла ишлей а билемисиз? Текстни окъугъуз, ат атагъыз. белгиленнген айтымланы синтаксис жаны бла тинтигиз.Табийгъатны бек
Текст слайда:

4. Текст бла ишлей а билемисиз? Текстни окъугъуз, ат атагъыз. белгиленнген айтымланы синтаксис жаны бла тинтигиз.
Табийгъатны бек ариу заманларына жай саналады.
Ол бошдан тюйюлдю. Эслеп бир къарачыгъыз агъачлагъа,
таулагъа. Тёгерекде не ариулукъ, айбатлыкъ барды! Табий-
гъат жашил къапталын кийгенди. Суулагъа да жан киргенча
кёрюнеди. Аланы жырлары жарыкъ, къууанчлы эшитиледи.
Табийгъатны жашнагъанына адамла угъай, кийик жаныуарла,
къанатлыла да къууанадыла. Эрттенликде агъачха барып,
тёгерекге эс буруп бир тынгылагъыз. Бир бирлери бла эрише
къанатлыла къалай ариу жырлайдыла! Ала жюреклеге
хошлукъ берген ариу макъамлагъа ушайдыла.


Слайд 8
БолушлаБаш болуш ким? не?Иеликчи болуш кимни? нени?Бериучю болуш кимге? неге? Тамамлаучу болуш кимни? нени?Орунлаучу болуш кимде? неде?Башлаучу
Текст слайда:

Болушла

Баш болуш ким? не?
Иеликчи болуш кимни? нени?
Бериучю болуш кимге? неге? Тамамлаучу болуш кимни? нени?
Орунлаучу болуш кимде? неде?
Башлаучу болуш кимден? ненден?


Слайд 9
7. Ойнай билимибизни сынайыкъ. Юч тюрсюнден биринсайлагъыз.
Текст слайда:

7. Ойнай билимибизни сынайыкъ. Юч тюрсюнден бирин
сайлагъыз.


Слайд 10
Нарт сёзле билемисиз?
Текст слайда:

Нарт сёзле билемисиз?


Слайд 11
Командалагъа юлешинигиз
Текст слайда:

Командалагъа юлешинигиз


Слайд 12
253645Шифрни бил. Бугъуп тургъан сёзню табыгъыз
Текст слайда:

253645

Шифрни бил. Бугъуп тургъан сёзню табыгъыз


Слайд 13
13ДЕЁЖЗ7ФХЦЧ8ШЩЫ9ЬЭЮЯ2АБВГ4ИЙКЛ5МНОП 6РСТУ
Текст слайда:

1

3
ДЕЁЖЗ

7
ФХЦЧ

8
ШЩЫ

9
ЬЭЮЯ

2
АБВГ

4
ИЙКЛ

5
МНОП

6
РСТУ


Слайд 14
КЪАБЫРЧАКЪЛАННГАН
Текст слайда:

КЪАБЫРЧАКЪЛАННГАН


Слайд 15
10. Юйге иш. Юйде Болушланы соруулары бла келден билирге; жамауат, терезе, ингир, сабийле деген сезлени болушлада тюрлендирирге;
Текст слайда:

10. Юйге иш.
Юйде
Болушланы соруулары бла келден билирге; жамауат, терезе, ингир, сабийле деген сезлени болушлада тюрлендирирге; ол сезле бла айтымла къураргъа.


Слайд 17
АПЕРИМ!!! САУ БОЛУГЪУЗ!!!
Текст слайда:


АПЕРИМ!!! САУ БОЛУГЪУЗ!!!


Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть