Презентация, доклад по химии кимёвий богланиш (9 класс) (на Узбекском языке)

Содержание

Кимёвий боғланиш табиати.Боғланиш тавсифлари:ЭнергияУзунликТўйинувчанликЙўналувчанлик Кимёвий боғланиш турлари:КовалентИонВодород Металл

Слайд 1Кимёвий
боғланиш
Термиз давлат университети умумий кимё кафедраси

КимёвийбоғланишТермиз давлат университети умумий кимё кафедраси

Слайд 2Кимёвий боғланиш табиати.
Боғланиш тавсифлари:
Энергия
Узунлик
Тўйинувчанлик
Йўналувчанлик
Кимёвий боғланиш турлари:
Ковалент
Ион
Водород
Металл

Кимёвий боғланиш табиати.Боғланиш тавсифлари:ЭнергияУзунликТўйинувчанликЙўналувчанлик Кимёвий боғланиш турлари:КовалентИонВодород Металл

Слайд 3Кимёвий боғ деганда нимани тушунасиз?

Кимёвий боғ деганда нимани тушунасиз?

Слайд 4Кимёвий
боғланиш
Водород
Металл
Ковалент
Ион

Кимёвий боғланишВодородМеталлКовалентИон

Слайд 5Электроманфийлик
Бир кимёвий элемент атоми электрон булутини бошқа кимёвий элемент атоми электрон

булутини ўзига қанчалик торта олиш хусусиятига айтилади.

Δ א – Электроманфийлик фарқи:
Δ א > 1,7 – ион боғланиш;
0 < Δא < 1,7 – ковалент боғланиш.

ЭлектроманфийликБир кимёвий элемент атоми электрон булутини бошқа кимёвий элемент атоми электрон булутини ўзига қанчалик торта олиш хусусиятига

Слайд 6Ион боғланиш.
- қарама-қарши зарядли ионларнинг электростатик тортишув кучлари воситасида юзага

келувчи кимёвий боғланишга айтилади – катион ва анион.

Эл0 – nе- = Элn+

Эл0 + nе- = Элn-

+

-

-

+

-

ион-катион

-

ион-анион

Ион боғланиш. - қарама-қарши зарядли ионларнинг электростатик тортишув кучлари воситасида юзага келувчи кимёвий боғланишга айтилади – катион

Слайд 7Ион боғланиш механизми
1s22s22p63s1
1s
2s
3s
2p
1s
2s
3s
2p
3p
1s22s22p63s23p5
Na0 – 1e- =
Cl20 + 2e- = 2
Na+
Cl-
натрий хлорид
Na
.
+
Cl
.
.
.
.
.
.
.
=
Na+
Cl
.
.
.
.
.
.
.
[
-[
.
+11Na
+17

Cl

Атомларнинг электрон ва график формулаларининг таркиби:

Ион боғланиш механизми1s22s22p63s11s2s3s2p1s2s3s2p3p1s22s22p63s23p5Na0 – 1e- =Cl20 + 2e- = 2Na+Cl-натрий хлоридNa.+Cl.......=Na+Cl.......[-[.+11Na+17 ClАтомларнинг электрон ва график формулаларининг таркиби:

Слайд 8Ёдда тутинг!!!
ион боғланишда электронларнинг бир атомдан иккинчи атомга тўлиқ ўтиши содир

бўлмайди Ушбу ҳолатни, бирикмалардаги эффектив зарядларнинг катталиклари тасдиқлайди
Ёдда тутинг!!!ион боғланишда электронларнинг бир атомдан иккинчи атомга тўлиқ ўтиши содир бўлмайди Ушбу ҳолатни, бирикмалардаги эффектив зарядларнинг

Слайд 9таркибли
зарядли
Оддий:
Na+, Ca2+, Cl-
Мураккаб:
OH-, SO42-, No3-

Мусбат:
Ca2+, Na+

Ионлар

Манфий:
OH-, SO42-

таркиблизарядлиОддий:Na+, Ca2+, Cl-Мураккаб:OH-, SO42-, No3-Мусбат: Ca2+, Na+ИонларМанфий:OH-, SO42-

Слайд 10Ион боғланиш хусусиятлари
K+
Cl-
Cl-
Cl-
1. Йўналувчанлик йўқ;

Ион боғланиш хусусиятлариK+Cl-Cl-Cl-1. Йўналувчанлик йўқ;

Слайд 11Ион боғланишнинг ўзига хос хусусиятлари
2. Тўйинувчан бўлмаслиги.
Ион боғланишли бирикмалар

Уч ўлчамли чексиз кристалл панжараларини ҳосил қилади, ва панжра тугунларида анион ва катионлар жойлашган бўлади.

NaCl нинг кристал панжараси

Ион боғланишнинг ўзига хос хусусиятлари2. Тўйинувчан бўлмаслиги.Ион боғланишли бирикмалар       Уч ўлчамли

Слайд 12I.Модда формуласини ёзинг:
1.с Қутубсиз ковалент боғланиш.
2.с Қутубли ковалент боғланиш.
3. с Ион

боғланиш.

H2O

Br2

CO2

H2S

H2

NaF

Cu

CS2

MgO

C

KCl

II.Қуйидаги бирикмаларда боғ ҳосил бўлиш механизмини ифодаланг:
Cl2
NH3
NaF

I.Модда формуласини ёзинг:1.с Қутубсиз ковалент боғланиш.2.с Қутубли ковалент боғланиш.3. с Ион боғланиш.H2OBr2CO2H2SH2NaFCuCS2MgOCKClII.Қуйидаги бирикмаларда боғ ҳосил бўлиш механизмини

Слайд 13Кимёвий боғ турини аниқлаш.

К.Қ-ли.Б.
К.Қ-ли.Б.
Ион.Б.
Ион.Б.
К.Қ-сиз.Б.
Ион.Б.
H3N
P2O5
Mg S
Al2O3
F2
NaCl

Кимёвий боғ турини аниқлаш. К.Қ-ли.Б.К.Қ-ли.Б.Ион.Б.Ион.Б.К.Қ-сиз.Б.Ион.Б.H3NP2O5Mg SAl2O3F2NaCl

Слайд 14Молекулалардан қайси бири шу схемага мос: A

A ?

N2

O2

H2

F2

Молекулалардан қайси бири шу схемага мос:    A   A   ?N2O2H2F2

Слайд 15Кристалл панжара турлари

Кристалл панжара турлари

Слайд 16Боғланиш турлари ва панжара типлари
ион боғланиш
ионли панжара
ковалент боғланиш
атомли панжара
молекуляр панжара
SiO2
C

n
олмос

H2O
Br2
O2

NaCl
MgO

Боғланиш турлари ва панжара типлариион боғланишионли  панжараковалент боғланишатомли панжарамолекуляр панжараSiO2C nолмосH2OBr2O2NaCl MgO

Слайд 17Кристалл панжара типларини аниқлаш

К.Қ-ли.Б.
К.Қ-ли.Б.
Ион.Б.
Ион.Б.
К.Қ-сиз.Б.
Ион.Б.
H3N
P2O5
Mg S
Al2O3
Сn
NaCl
молекуляр
молекуляр
ионли
ионли
ионли
атомли

Кристалл панжара типларини аниқлаш К.Қ-ли.Б.К.Қ-ли.Б.Ион.Б.Ион.Б.К.Қ-сиз.Б.Ион.Б.H3NP2O5Mg SAl2O3СnNaClмолекулярмолекулярионлиионлиионлиатомли

Слайд 18Направленность ковалентной связи-…
Ковалент боғланишнинг йўналувчанлиги-..

Направленность ковалентной связи-…Ковалент боғланишнинг йўналувчанлиги-..

Слайд 21Водород боғланиш

Водород боғланиш

Слайд 22Водород боғланиш - Электроманфийлиги катта бўлган (F, O, N, Cl) элементларнинг

атоми билан боғланган водород қисман протонлашади ва қўшни электроманфийлиги катта элемент атомининг электрон қобиғига тортилишидан ҳосил бўлган боғланишга айтилади.

Сув молекуласидаги водород боғланишни кўриб чиқамиз. Ҳосил бўлган H-O боғидаги электронлар нисбий электроманфийлиги катта бўлган кислород атомига силжиган. Водород атоми фақат битта электронга эга бўлиб, водород атоми деярли электрон булутдан махрум бўлади. Водород ва сув молекуласи билан боғланган кислород атоми ўртасида кучсиз электростатик тортишиш пайдо бўлади. Бу водород боғнинг ҳосил бўлиш механизми ҳисобланади.

Н Н Н
  
H  O:-    H+  O:-    H+ O:

Водород боғланиш - Электроманфийлиги катта бўлган (F, O, N, Cl) элементларнинг атоми билан боғланган водород қисман протонлашади

Слайд 23Энергия водородной связи невелика и на порядок меньше энергии ковалентной связи,

что не мешает ей оказывать значительное влияние на физические и химические свойства многих веществ.

Следствием полярности связи О–Н и наличия неподеленных пар электронов на атоме кислорода является способность гидроксисоединений к образованию водородных связей. Например, у спиртов:

R R R
  
H  O:-    H+  O:-    H+ O:

Энергия водородной связи невелика и на порядок меньше энергии ковалентной связи, что не мешает ей оказывать значительное

Слайд 24Водородная связь может быть и внутримолекулярной, особенно часто она проявляется в

органических веществах.
В частности у белков вторичная структура поддерживается водородными связями.

Водородная связь может быть и внутримолекулярной, особенно часто она проявляется в органических веществах. В частности у белков

Слайд 25Металл боғланиш

Металл боғланиш

Слайд 26Металлическая химическая связь образуется в металлах и сплавах.
Кристалл панжарада унинг тугунларидаги

металл атом-ионлари билан электронлар ўртасида юзага келадиган тортишув кучлари асосида юзага келадиган боғланишга айтилади.
Атомы металлов имеют небольшое число валентных электронов. Они слабо связаны с ядром и могут легко отрываться от него. В результате в узлах кристаллической решетки появляются положительно заряженные ионы, а между ними свободно перемещаются электроны – образуется так называемый “электронный газ”. Вид связи между положительными ионами, осуществляемой за счет притяжения электронов, свободно перемещающихся по кристаллу, называется металлической.
Металлическая химическая связь образуется в металлах и сплавах.Кристалл панжарада унинг тугунларидаги металл атом-ионлари билан электронлар ўртасида юзага

Слайд 28Соотношение между различными типами химической связи

Соотношение между различными типами химической связи

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть