Презентация, доклад по бурятскому языку Рабдаев Г.Л.

1932 оной мартын 5-да Зэдын аймагай Доодо Yшѳѳтэй нютагта түрѳѳ.Рабдаев Гасрон Лубсанович

Слайд 1.
Манай нютагай солотон


Рабдаев Гасрон Лубсанович
(1932-1997гг)

.Манай нютагай солотонРабдаев Гасрон Лубсанович(1932-1997гг)

Слайд 2 1932 оной мартын 5-да
Зэдын аймагай
Доодо Yшѳѳтэй

нютагта түрѳѳ.

Рабдаев Гасрон Лубсанович

1932 оной мартын 5-да Зэдын аймагай Доодо Yшѳѳтэй нютагта түрѳѳ.Рабдаев Гасрон Лубсанович

Слайд 3Бага наhаниинь, залуу наhаниинь буряадай түрүүшын эрдэмтэн Доржо Банзаровай түрэhэн газар

дээрэ үнгэрѳѳ. Багаhаа тэрэ ямаршье ажал хэжэ шадаха, урагшаа hанаатай хүн байгаа.

Тоонто нютаг

Бага наhаниинь, залуу наhаниинь буряадай түрүүшын эрдэмтэн Доржо Банзаровай түрэhэн газар дээрэ үнгэрѳѳ. Багаhаа тэрэ ямаршье ажал

Слайд 41961 онhоо –хонин ажал дээрэ.
30 гаран жэлдэ «Борьёогой совхозой»

отара дээрэ ахалагша хонишоноор ажаллаа.
«Нютагтаа олоной ажалда хам оролсодог, холын хараа бодолтой , сэдьхэл дүүрэн, ажалша хүн»,- гэжэ совхозой директор В.П.Шантаханов хэлэдэг бэлэй.
1961 онhоо –хонин ажал дээрэ. 30 гаран жэлдэ «Борьёогой совхозой» отара дээрэ ахалагша хонишоноор ажаллаа. «Нютагтаа

Слайд 5 Гасарун Лубсанович шадамараар ѳѳрынгѳѳ мэдэсэ дээшэлүүлhэн, сэсэн, хүсэ шадалтай

хоморой hайн хүн байгаа.

Отарань Зэдэ мүрэнэй эрьедэ
Тасархай нютагта байражаа.
Эндэ 30 гаран жэлдэ Рабдаевтанай
гэр бүлэ абьяастайгаар ажаллаа.
Хонин ажал хүндэ, амар заяагүй. Жэлэй 4 сагта хойно хойноhоо малай үбэлжѳѳн, хурьга абалга, зунай малай бэлшээри, хонидой үтэгжүүлгэ
гээд таhархагүй.

Гасарун Лубсанович шадамараар ѳѳрынгѳѳ мэдэсэ дээшэлүүлhэн, сэсэн, хүсэ шадалтай хоморой hайн хүн байгаа. Отарань

Слайд 6Шэнэ. буряад үүлтэры хони үсхэбэрилгэ
Буряад үүлтэрэй хони үсхэбэрилгэдэ Гасаран

Рабдаевай үүргэ ехэ. Тэрэнэй отарада хүйтэндэ даарахагүй, бэлшээридэ бүхэ туруутай, бэеэр томо, шанга шадалтай, ехэ нооhотой, амтатай мяхатай хонинууд бии болоо.
Шэнэ. буряад үүлтэры хони үсхэбэрилгэ Буряад үүлтэрэй хони үсхэбэрилгэдэ Гасаран Рабдаевай үүргэ ехэ. Тэрэнэй отарада хүйтэндэ

Слайд 7Ниитын ажал

Ниитын ажал

Слайд 10Буряадай АССР-эй Верховно Соведэй

4 зарлалын депутат

Рабдаев Гасрон Лубсанович

Буряадай АССР-эй
Верховно Соведэй арадай депутадай
түрүүлэгшын орлогчшо

Буряадай АССР-эй Верховно Соведэй       4

Слайд 11Г.Л. Рабдаевай ажалай габьяа
В 1968 ондо Г.Л.Рабдаев Москвада СССР-эй

ВДНХ-да хабаадаа. Тэрэ бүхы наhандаа Ставрополиин, Киргизиин, Казахстанай, Дагестаныай мэдээжэ хонишодтой уулзаhанаа, тэдэнэрэй ажал тухайгаа хɵɵрэhые мартадаггүй hэн. Ажалдаа үндэр баримтануудые харуулhанайнгаа түлѳѳ тэрэ ВДНХ-гай Алтан, Хүрэл медальнуудаар шагнагдаа.
1969 ондо Гасрон Лубсанович Рабдаев зуун хонинhоо 115,4 хурьга, эхэ хонин бүхэнhɵɵ 3 кг 670 г. нооhо хайшалаад, хурьга бүхэнэй шэгнүүрые 23 кг болгоо.

Г.Л. Рабдаевай ажалай габьяа В 1968 ондо Г.Л.Рабдаев Москвада СССР-эй ВДНХ-да хабаадаа. Тэрэ бүхы наhандаа Ставрополиин,

Слайд 12 Түрүүшын шагналнууд
В 1969 ондо Г.Л. Рабдаевта «Буряадай АССР-эй габьяата хонишон»,

совхоздоо – «Нэгэдэхи гарай ахалагша хонишон» гэжэ нэрэ зэргэ олгогдоо.
Гасрон Лубсанович хоёр дахин райком партиин гэшүүнээр, в 1970 онд Буряадай ОК КПСС-эй гэшүүнээр hунгагдаа, Тасархайн партийна бүлгэмэй секретаряар олон жэл ажаллаа.
Түрүүшын шагналнууд В 1969 ондо Г.Л. Рабдаевта «Буряадай АССР-эй габьяата хонишон», совхоздоо – «Нэгэдэхи гарай

Слайд 13Г.Л. Рабдаевай ажалай габьяа.
1970 он- Ажилай Улаан Тугай орден
1970-1973 он –

хоёр дахин Ленинэй орден .
1973 он– Социалис Ажилай Герой
1978 он – Октябрьска Революциин орден
1979 он – СССР-эй Гүрэнэй шангай лауреат
1983 он – Арадуудай Эб найрамдалай орден
1990 он – XIX партийна конференциин делегат
Г.Л. Рабдаевай ажалай габьяа.1970 он- Ажилай Улаан Тугай орден1970-1973 он – хоёр дахин Ленинэй орден .1973 он–

Слайд 14Социалис Ажилай Герой

Манай республикада иимэ баян тэгшэ алдартай хүн олон бэшэ.

1973 онд 100 эхэ хонинhоо 138 хурьга абажа, 650 эхэ хонинhоо 4,5-5 кг нооhо хайшалжа, хурьга бүхэнэй шэгнүүрые 25 кг хүргэжэ, аймшагтай ехэ амжалта туйлаа.
Бүхэсоюзна социалис мүрысѳѳндэ илгаран гараhан амжалта туйлаhанайнь, 1972-73 онуудта үбэлэй үедэ мал ажилай үйлэдбэри дээшэлүүлгэдэ ажалай габьяа гаргаhанайнь түлѳѳ Социалис Ажилай Геройн нэрэ зэргэ олгогдожо, Ленинэй орденоор, «Серп и Молот» медаляар шагнагдаа.
Социалис Ажилай ГеройМанай республикада иимэ баян тэгшэ алдартай хүн олон бэшэ. 1973 онд 100 эхэ хонинhоо 138

Слайд 16Г.Л.Рабдаевы бүлэ
Гасорун Лубсанович хани нүхэр Татьяна Ванчиковнатайгаа 11 хүүгэдые: хоёр хүбүүд,

юhэн басагадые түрэжэ, бултыень дээдэ hургуули дүүргүүлээ. Тэдэнэр эбтэй эетэйгээр хүмүүжүүлэгдэhэн, ажалша, ямаршье хүниие хүндэлдэг, бэе бэедээ туhалалсадаг hайхан заншалтайнууд.


.

Г.Л.Рабдаевы бүлэГасорун Лубсанович хани нүхэр Татьяна Ванчиковнатайгаа 11 хүүгэдые: хоёр хүбүүд, юhэн басагадые түрэжэ, бултыень дээдэ hургуули

Слайд 18 Г.Л.Рабдаевай эбтэй бүлэ олон жэлдэ хүдѳѳ нютагта ажаhууhан хадаа

ямаршье ажалда булигдахагүй,шадамар, бэрхэ хүүгэдтэй.
Г.Л.Рабдаевай таригдаhан хуби заяанай харгы мүнхэ, ута үргэн , баян байг лэ!
Г.Л.Рабдаевай эбтэй бүлэ олон жэлдэ хүдѳѳ нютагта ажаhууhан хадаа ямаршье ажалда булигдахагүй,шадамар, бэрхэ хүүгэдтэй.

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть