Презентация, доклад к уроку на даргинском языке Местоимение 10 класс

Содержание

«Нешла мез вегI варкьибси нешгъунти сари: илди хIейгни вегIла неш хIейгнигъуна саби» (К.Д.Ушинский)

Слайд 1Дарсла тема
«Местоимение»
10 класс

Дарсла тема«Местоимение»10 класс

Слайд 2«Нешла мез вегI варкьибси нешгъунти сари: илди хIейгни вегIла неш хIейгнигъуна

саби»

(К.Д.Ушинский)
«Нешла мез вегI варкьибси нешгъунти сари: илди хIейгни вегIла неш хIейгнигъуна саби»			  									(К.Д.Ушинский)

Слайд 3Местоимение-секIал, илала мешан яра лугIи гьанхIебушили, илдала мерлаб бузахъуси гъайла бутIа

саби.
Местоимение-секIал, илала мешан яра лугIи гьанхIебушили, илдала мерлаб бузахъуси гъайла бутIа саби.

Слайд 4Арцурли аркьуси арцан гьаваличибад хабарра агарли кабикиб. Ил гIяяркьянани тупанч игьубли

кабикахъибсири.

2. Нушала класслизиб хIябцIали дурхIл леб. Илди дурхIни ункъли бучIули саби.

3. Нушала шила мякьлаб мурхьси къада леб. Ил къадакад хIеркI каюухъи саби.

4. СалихIят, ишархIи школализи чум дурхIя бакIиба? - Гъану шура дурхIя бакIиб.

Арцурли аркьуси арцан гьаваличибад хабарра агарли кабикиб. Ил гIяяркьянани тупанч игьубли кабикахъибсири.2. Нушала класслизиб хIябцIали дурхIл леб.

Слайд 5Предложениелизиб местоимение чиди членни биубли бакIилил белгибарая:

1. Ил гIяхIил учIули вири.
2.

Нуни хIу чеибмад вагьурри.
3. Гьусманра хIечил лявкьян.
4. Даг нушачил вакIибси хIу сайри.
Предложениелизиб местоимение чиди членни биубли бакIилил белгибарая:1. Ил гIяхIил учIули вири.2. Нуни хIу чеибмад вагьурри.3. Гьусманра хIечил

Слайд 6Местоимениела жураби:
1. БяхIла местоимениеби:
цаибил бяхIла: ну-нуша;
кIиибил бяхIла: хIу-хIуша;
хIябъибил бяхIла: сай, сари,

саби.

2. Ишарала местоимениеби:
1. ит-итди 4. икI-икIди
2. ил-илди 5. их-ихди
3. иш-ишди

Местоимениела жураби:1. БяхIла местоимениеби:цаибил бяхIла: ну-нуша;кIиибил бяхIла: хIу-хIуша;хIябъибил бяхIла: сай, сари, саби.2. Ишарала местоимениеби:1. ит-итди		4. икI-икIди 2.

Слайд 73. Суалла местоимениеби:
чи? се? чум? чумбехI? чиди? сегъуна? чум-чум?


сецад? чина? чинабяхl? чинаб? чинад?

Чи вакIиба?-Дудеш вакIиб.
Се белчIунри?-Газета белчIура.
ХIу чина аркьулри?-Школализи аркьулра.
4. Белгидешла местоимениеби:
гьарил, гьар-чиди ца, баягъи, пулан,лебил,
лебилра, лерил,лерилра,чинабалра.

3. Суалла местоимениеби:чи? се? чум? чумбехI? чиди? сегъуна? чум-чум?

Слайд 85.Белгиагрила местоимениеби:
Чумал, чумрил, ца-чумал, чумилра, чидил, чидирил, се-сабил, се-биалра, чи-виалра, чиди-дигара,

се-дигара, чиди-саял.

6. Отрицанияла местоимениеби:

цалра, селра, чилра, чизилра, селизилра, чичилра.

Хъулив чилра агара.
Ишини хIед селра хIегибу?

5.Белгиагрила местоимениеби:Чумал, чумрил, ца-чумал, чумилра, чидил, чидирил, се-сабил, се-биалра, чи-виалра, чиди-дигара, се-дигара, чиди-саял.6. Отрицанияла местоимениеби: цалра, селра,

Слайд 97. Притяжательноела местоимениеби:
ВегI, вегIла, вегIлис, вегI-вегIла.

1.ВегI вайта хIеркьалли, вегIлис

вайтIахIедиркур (бурала).
2.ВегIла агарси баргес къиянни бирар (бурала)
3.Дурх Iни вегI-вегIла хъулрази арбякьун.
7. Притяжательноела местоимениеби:ВегI, вегIла, вегIлис, вегI-вегIла.  1.ВегI вайта хIеркьалли, вегIлис вайтIахIедиркур (бурала).2.ВегIла агарси баргес къиянни бирар

Слайд 10Бурсибируси диктант.
Предложениеби делчIеная, мягIна хIясибли группабачи дутIили, местоимениеби

черделкIеная:

1.ИкIа аили тIашкайзи, ну гIевиисну.
2.Гьалар лерил авлахъуни, хъарахъуни талхъунтала дири.
3.ХIуни белчIунси хабар сегъуна саби?
4.Се-биалра хьарбаэс дигули хIейиши.
5.Чизилра мабурид или, илис шел къуруш дедиб.
6.ВегIла хIянчи вегIли хIебарили гьатIи чили бируси?
Бурсибируси диктант.   Предложениеби делчIеная, мягIна хIясибли группабачи дутIили, местоимениеби черделкIеная:1.ИкIа аили тIашкайзи, ну гIевиисну.2.Гьалар лерил

Слайд 11Творческий хIянчи.
Текст белчIен ва местоимениеби декIардара:

Саламтала кагъар.
 
АхIерси гьалмагъ, Амир. ХIечи иш

кагъар лукIуси хIела гьалмагъ Муса сайра. Гьу, Амир, сен саби хIела арадеш? БегIти сена? Арали-гIяхIил бургар. Гьанна xly сен-сен учIулри? Гьалав кьяйдали, хIябла кьимат кахlейсули учIули ургуд. Дилара ца cаби «хIябла» лебси. Амма четвертьла ахирличиб цалра бирхIебирар. Гъайла къантIа, набчиб учительти разили саби.
БелкIен набчира кагъар. ХIуни делчIунти жузачила гьанбушес хъуммартид. Наб дебали гIяхIбизур Рашидла «КIилизанти» бикIуси назму. Дила унраличиб илдигъунти узби леб. Чус нуни ил назму белчIунхIели, илдала тамашабиубдеш!
Гьу, хIед бархIи гIяхIбираб. Нy хIела жавабличи хIерли вирус. Дила саламти дурес хъуммартид хIела бегIтазира, юлдаш-тянишлизира. Вари жаваб белкIен.

Творческий хIянчи.Текст белчIен ва местоимениеби декIардара:Саламтала кагъар. АхIерси гьалмагъ, Амир. ХIечи иш кагъар лукIуси хIела гьалмагъ Муса сайра.

Слайд 12Тест
1.Даргала алфавитлир чум хIярп лера?
а) хIябцIанну хIябра
б) авцIанну

урегра

2.Дарган мезлизир чум падеж лера?
а) вецIну цара
б) вецIну хIябра
Тест 1.Даргала алфавитлир чум хIярп лера?а)  хIябцIанну хIябраб)  авцIанну урегра2.Дарган мезлизир чум падеж лера?а)

Слайд 133.Дарган мезлизир предложениела чум член лера?
а) шел
б) урегал

4.Сказуемое чеббурхуси

глаголли аргъахъили биалли, подлежащее сегъуна падежлизиб бирара?
а) Уйхъу падеж
б) Актив падеж
3.Дарган мезлизир предложениела чум член лера?а)  шелб)  урегал4.Сказуемое чеббурхуси глаголли аргъахъили биалли, подлежащее сегъуна падежлизиб

Слайд 145.ИмцIаливан чидил гъайла бутIали аргъахъили бирара подлежащее?
а) Существительноели ва местоимениели.
б) Глаголи

ва прилагательноели.

6.Ца яра чумал девлизибад цалабикили, сунени таманси пикри иргъахъуси:
а) дугьбала цалабик
б) предложение
5.ИмцIаливан чидил гъайла бутIали аргъахъили бирара подлежащее?а) Существительноели ва местоимениели.б) Глаголи ва прилагательноели.6.Ца яра чумал девлизибад цалабикили,

Слайд 157.Дугьбала цалабик декIарбарес:
а) Жагаси хIева
б) Рурси хъули чарухъун.

8.ИмцIали сегъунти гъайла бутIнани

аргъахъили бирара определение?
а) прилагательноели ва причастиели
б) существительноели ва местоимениели
7.Дугьбала цалабик декIарбарес:а) Жагаси хIеваб) Рурси хъули чарухъун.8.ИмцIали сегъунти гъайла бутIнани аргъахъили бирара определение?а) прилагательноели ва причастиелиб)

Слайд 169.СекIал, илала лишан яра лугIи гьанхIе- бушили илдала мерлаб бузахъуси гъайла

бутIа саби:
а) Существительное
б) Местоимение

10.Сегъуна местоимениела жураличи кабурхара местоимение вегI?
а) Притяжательноела
б) Ишарала
9.СекIал, илала лишан яра лугIи гьанхIе- бушили илдала мерлаб бузахъуси гъайла бутIа саби:а) Существительноеб) Местоимение10.Сегъуна местоимениела жураличи

Слайд 17«Нешла мез дигахъена» Мез дигахъена, дурхIни, Нешлизирад дакIибти, Сири гардбирухIели, Пяшриубли дурибти. Мез

дигахъена, дурхIни, Хала бегIта датурти. Мулк сари илди хIушаб, Маслис-кьадин калунти. Мез дигахъена, дурхIни, Халал гьуни ахъибти, Хъям-кьацIли, къарциндешли Керасес хIедиубти.  
«Нешла мез дигахъена» Мез дигахъена, дурхIни,  Нешлизирад дакIибти,  Сири гардбирухIели,  Пяшриубли дурибти. Мез дигахъена,

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть