Презентация, доклад : Джэгу -Зэпеуэ

Содержание

Анэдэлъхубзэм иIэ къару лъэщымрэ абы и IукIэм псэм кърит гукъыдэжымрэ къызыхэщ джэгу- зэпеуэм фыкъыдогъэблагъэ!

Слайд 1фи махуэ ф1ыуэ, пщ1э зыхуэтщ1 ди хьэщ1э лъап1эхэ!

фи махуэ ф1ыуэ, пщ1э зыхуэтщ1 ди хьэщ1э лъап1эхэ!

Слайд 2Анэдэлъхубзэм иIэ къару лъэщымрэ абы и IукIэм псэм кърит гукъыдэжымрэ къызыхэщ

джэгу- зэпеуэм фыкъыдогъэблагъэ!
Анэдэлъхубзэм иIэ къару лъэщымрэ абы и IукIэм псэм кърит гукъыдэжымрэ къызыхэщ джэгу- зэпеуэм фыкъыдогъэблагъэ!

Слайд 3Акъыл жан

Акъыл жан

Слайд 4МУРАДЫР:
1. 1уэры1уатэр зищ1ысыр ц1ык1ухэм къагурыгъэ1уэн,адыгэбзэм и къулеягъыр къагъэсэбэпу егъэсэн.
2.

Сабийхэр щыгъуазэ щ1ын адыгэ 1уэры1уатэм и жанр нэхъыщхьэхэм (таурыхъхэм, псысэхэм, псалъэжьхэм, джэгук1эхэм, усэрыбжэхэм, псынщ1эрыпсалъэхэм, къуажэхьхэм, нэщэнэхэм).
3. Еджак1уэ ныбжьыщ1эхэм егъэлъагъун 1уэры1уатэм и лъэпкъыгъуэхэм ц1ыхухэм я дежк1э мыхьэнэшхуэ зэра1эр(абыхэмк1э ц1ыхухэм дунейм и щэхухэр къызэрахутэр, емрэ ф1ымрэ зэхагъэк1ыфу зэрызагъасэр, я акъылым, я бзэм зэрызрагъэужьыр, я зэф1эк1хэр нэхъ ин зэращ1ыфыр).

МУРАДЫР:  1. 1уэры1уатэр зищ1ысыр ц1ык1ухэм къагурыгъэ1уэн,адыгэбзэм и къулеягъыр къагъэсэбэпу егъэсэн.2. Сабийхэр щыгъуазэ щ1ын адыгэ 1уэры1уатэм и

Слайд 5Сэ хьэфизу сыкъалъхуауэ щытыгъам, Кавказ, слъагъун папщ1э iуащхьэмахуэ, си нэр къэплъэжынт!

Сэ хьэфизу сыкъалъхуауэ щытыгъам, Кавказ, слъагъун папщ1э iуащхьэмахуэ, си нэр къэплъэжынт!

Слайд 6ХЪУЭХЪУК1Э ДЖЭГУ-ЗЭПЕУЭР КЪЫЗЭ1УАХ
Хъуэхъур ди бэу, дыбагъуэу,
Губгъуэу ди1эр бэвылъэу
Лъэуджыджэ тхэмыту
Iей тхэтыныр

ди жагъуэу
Ди жагъуэгъухэр зэгуэпу
Дяпэ идгъэщ щымы1эу
Ди ф1ыгъуэр здэдгуэшу
Гукъеуэр здэтшэчу
Ди чэт гъэлъэхъу щымыщ1эу
Дищ1 бэвылъэр темыпы1эу
Ди хъыджэбзхэр щ1ык1аф1эу
Ди щ1алэф1хэр л1ы хахуэу
ХЪУЭХЪУК1Э ДЖЭГУ-ЗЭПЕУЭР КЪЫЗЭ1УАХХъуэхъур ди бэу, дыбагъуэу,Губгъуэу ди1эр бэвылъэуЛъэуджыджэ тхэмыту Iей тхэтыныр ди жагъуэуДи жагъуэгъухэр зэгуэпуДяпэ идгъэщ щымы1эуДи

Слайд 7Ди 1уэху дэна ямыщ1у
Iуэху щ1эн жа1эм,къэжану
Нанэ жи1эм еда1уэу
Дадэ жи1эр я гуапэу
Пэрытыныр

я хьэлу
Хьэгъуэл1ыгъуэр яублэу
Бланэм хуэдэу гуащ1аф1эу
Маф1эм хуэдэу къэмыск1эу.
К1адэу ди1эр гъэшылъэу,
Ди сабийхэр насыпыф1эу
Ди балигъхэр акъылыф1эу
Ф1ыгъуэм дыщымыщ1эу
Хъугъуэф1ыгъуэр ди бащэу
Илъэсисищэр дыугъащ1э!

»

»

Ди 1уэху дэна ямыщ1уIуэху щ1эн жа1эм,къэжануНанэ жи1эм еда1уэуДадэ жи1эр я гуапэуПэрытыныр я хьэлуХьэгъуэл1ыгъуэр яублэу Бланэм хуэдэу гуащ1аф1эуМаф1эм

Слайд 9
Адыгэ хабзэм икъук1э мыхьэнэшхуэ щи1эщ лъэпкъым и гъащ1эм.Нэгъуэщ1 къэралхэм, лъэпкъхэм къик1ыу

ди адыгэ хэкум къак1уэ щ1эныгъэл1, тхак1уэ, усак1уэ куэдхэм ягъэщ1агъуэу ятхыжу щытащ ди хабзэр зэрыдахэр, зэрыкъабзэр, зэрылъэщыр.
Абы къыхэк1ыу, гупит1ми фи1эщ мыпхуэдэ упщ1э: «Адыгэ хабзэр,нэмысыр дауэ къывгуры1уэрэ? Фэ фи ныбжьым сыт хуэдэ хабзэ зефхьэну къыфтехуэрэ?»
Адыгэ хабзэм икъук1э мыхьэнэшхуэ щи1эщ лъэпкъым и гъащ1эм.Нэгъуэщ1 къэралхэм, лъэпкъхэм къик1ыу ди адыгэ хэкум къак1уэ щ1эныгъэл1, тхак1уэ,

Слайд 10ХАБЗЭ

ХАБЗЭРАЩ Ц1ЫХУМ ХЬЭЛ-ЩЭН ДАХЭ ХЭЗЫЛЪХЬАР,
А ЗЫРАЩ ЦЫХУМ ЛЪЭПКЪ И НАПЭ ЗЫФ1ИЩАР.
ХАБЗЭРАЩ

ЛЪЭПКЪЫМ И ЖЬЭГУ ПАЩХЬЭР ЗЫГЪЭБЛАР
НЭХЪЫЖЬЫФ1ХЭМ Я 1УЩАГЪ МЫК1УЭЩ1ЫР ЗЫХЪУМАР.
ХАБЗЭРАЩ ДАДЭР ГЪУАЗЭ ДАХЭУ ЗРИК1УАР,
А ЗЫРАЩ Щ1АЛЭМ ДАМЭ ЛЪЭЩУ КЪЫХИХАР,
ХАБЗЭРАЩ ПЩАЩЭР ДИ УТЫКУМ КЪИЗЫШАР,
АРЩ, АРАЩ ЛЪЭПКЪЫМ УЭРЭД ГУАПЭ Щ1ЫХИШАР.
ХАБЗЭРАЩ ПАСЭМ И ФЭЕПЛЪУ КЪИГЪЭНАР,
ХАБЗЭРАЩ НОБЭ НЭМЫС ДИ1ЭР КЪЭЗЫХЬАР,
А ЗЫРАЩ ДИ КЪЭК1УЭНУР ЗЫПЫТЩ1АР
АРЩ, АРАЩ ЛЪЭПКЪЫМ И НЭМЫСЫР ЗЫ1ЭТАР.

ХАБЗЭХАБЗЭРАЩ Ц1ЫХУМ ХЬЭЛ-ЩЭН ДАХЭ ХЭЗЫЛЪХЬАР,А ЗЫРАЩ ЦЫХУМ ЛЪЭПКЪ И НАПЭ ЗЫФ1ИЩАР.ХАБЗЭРАЩ ЛЪЭПКЪЫМ И ЖЬЭГУ ПАЩХЬЭР ЗЫГЪЭБЛАРНЭХЪЫЖЬЫФ1ХЭМ Я

Слайд 11ПСАЛЪЭЖЬХЭМК1Э ЗЭПЕУЭ


НАСЫП ЗИ1ЭМ ШЫ1Э И1ЭЩ.
ХАМЭ ХЭКУ СЫЩЫТХЪЭ НЭХЪРЭ, СИ ХЭКУЖЬ СЫЩЫЛ1Э.
КУЭД

ЖЫЗЫ1Э НЭХЪРЭ,КУЭД ЗЫЛЭЖЬ.
ХУЭМЫХУ ЗИМЫГЪАЗЭУРЭ, МАЗЭР КЪОХЬЭЖ
ГЪАТХЭМ ЖЕЯР, БЖЬЫХЬЭМ МАГЪЫЖ.
ЯПЭ УМЫУЭ, КЪОУЭМ УЩЫМЫСХЬ.
ЗЭХЬЭЗЭХУЭР МЭУНЭРИ, ЗЭИЖИТ1ЫР МЭУНЭХЪУ.
НЭХЪЫЖЬ К1ЭЛЪЫДЖЭРКЪЫМ, К1ЭЛЪОК1УАТЭ.
БЛАНЭ ЩАЛЪХУ ЙОК1УЭЛ1ЭЖ.
УИ ЖЬЭР ЗЭСЭМЭ, УИ НАМЫС МЭКЪУТЭ.
УИ ХЭКУ И МЫВЭХЭРИ ДЫЩЭЩ.
НЭХЪЫЖЬ ГЪЭЛЪАП1И, УИ ЩХЬЭР ЛЪАП1Э ХЪУНЩ.
1ЭЩЭ ЗЫГЪЭДАЛЪЭМ ИЛЪ ЯПЭ МАЖЭ.

ПСАЛЪЭЖЬХЭМК1Э ЗЭПЕУЭНАСЫП ЗИ1ЭМ ШЫ1Э И1ЭЩ.ХАМЭ ХЭКУ СЫЩЫТХЪЭ НЭХЪРЭ, СИ ХЭКУЖЬ СЫЩЫЛ1Э.КУЭД ЖЫЗЫ1Э НЭХЪРЭ,КУЭД ЗЫЛЭЖЬ.ХУЭМЫХУ ЗИМЫГЪАЗЭУРЭ, МАЗЭР КЪОХЬЭЖГЪАТХЭМ

Слайд 13Адыгагъэм теухуа псалъэжьхэр бзэм къыщагъэсэбэпу егъэсэн.

Адыгагъэм теухуа псалъэжьхэр бзэм къыщагъэсэбэпу егъэсэн.

Слайд 15ПСЫНЩ1ЭРЫПСАЛЪЭХЭМК1Э ЗЭПЕУЭ
НАНЭРЭ ДАДЭРЭ ЗЭБЛОПСЭЛЪЫК1, КЪЫЗЭБЛОПСЭЛЪЫК1ЫЖ.
Е СЕМЫШУ СЕЗЭША? Е СЕШАУЭ СЫЗЭША?
ВЫЖЬ КЪУАГУЭР

МЭКЪУГУМ ГЪУЭГУКУМ ЩЕМЫКЪУ.
ХЬЭНДЫРКЪУАКЪУЭ Щ1АКЪУЭР КЪУАНЩ1Э ЛЪАКЪУЭМ Щ1ОКЪУР.
КЪЕПСЫР КЪЕПСУ КЪЕПСЫХЫЖРИ, КЪЕПСЫР КЪЕПСРИ БЗЭХЫЖАЩ.
ПЫЖЬ ПЫЗУ ПЫТУ ИТУ ЩЫТУ ЖЫГ.ПСЫНЩ1ЭРЫПСАЛЪЭХЭМК1Э ЗЭПЕУЭНАНЭРЭ ДАДЭРЭ ЗЭБЛОПСЭЛЪЫК1, КЪЫЗЭБЛОПСЭЛЪЫК1ЫЖ.Е СЕМЫШУ СЕЗЭША? Е СЕШАУЭ СЫЗЭША?ВЫЖЬ КЪУАГУЭР МЭКЪУГУМ ГЪУЭГУКУМ ЩЕМЫКЪУ.ХЬЭНДЫРКЪУАКЪУЭ Щ1АКЪУЭР КЪУАНЩ1Э ЛЪАКЪУЭМ

Слайд 16

ЛэгъупыIэмпIэ

ЛэгъупыIэмпIэ

Слайд 17 АДЫГЭ ШХЫНЫГЪУЭХЭР

АДЫГЭ ШХЫНЫГЪУЭХЭР

Слайд 20лыц1ык1улыбжьэ

лыц1ык1улыбжьэ

Слайд 21Адыгэ лэкъум тхъуэплъхэр

Адыгэ лэкъум тхъуэплъхэр

Слайд 22Хьэлыуэ 1энэ

Хьэлыуэ 1энэ

Слайд 24Упщ1эхэм я жэуапыр къэщ1эн:
Нарт л1ыхъужь нэхъыщхьэщ, л1ы ф1ыц1э гъущ1ынэщ,зи мы1уэху дыщафэ,

афэр зи джанэ куэщ1, дыгъэр зи пы1э щыгу, лъапэк1эрыхь-жэмыхъуэрылъху.Хэт хъуну ар?

Щ1ым гъунэ зэримы1эр, ц1ыхум и 1эплъэпкъыр ц1ыхум нэхърэ зэрынэхъ быдэр къэзыхутар сыт хуэдэ нарт л1ыхъужь?

Адыгэ сабийм к1элъызэрахьэ хабзэхэр къытхуевбжэк1 ……

Чынтыр зи ныкъуэкъуэгъу, хьэрхуэрэгъу зи бащэ, хьэхуншэ шу, и шабзащхьэ мэзышхуэ хуэдэщ; и дамэ ижьым дыгъэр къыщопс,и дамэ сэмэгум уэсыр къыщос. Хэт хъуну ар?


Упщ1эхэм я жэуапыр къэщ1эн:Нарт л1ыхъужь нэхъыщхьэщ, л1ы ф1ыц1э гъущ1ынэщ,зи мы1уэху дыщафэ, афэр зи джанэ куэщ1, дыгъэр зи

Слайд 25 Нарт эпосым щыщу хэт мыр жызы1ар:
«нанэ выл балыджэ
къундэпсо т1эк1у щхьэк1э сыкъигъэк1уащ»
Сыт

хуэдэ нарт пшыналъэ зыщыщыр мы пычыгъуэр:
«СЭТЭНЕЙ БЛИТ1 ЗЭТЕЛЪЫМ
ЗЭБЛЭДЗЫП1ЭМ БАШ НЫХЕ1У
БАШ ЩЫХИ1УМ БЛИТ1ЫР КЪАЩТЭРИ
Я ШЭРЭЗХЭР КЪРАДЗАУЭ, ЗЫЗЭРАДЗЭУЭ Щ1АДЗАЩ»
Сосрыкъуэ и шым дауэт зэреджэр?
Нарт жылэр зэчэнджэщыну, унафэ ящ1ыну щызэхуэсу щыта щ1ып1эм дауэт зэреджэр?
Нарт эпосым щыщу хэт мыр жызы1ар:		«нанэ выл балыджэ		къундэпсо т1эк1у щхьэк1э сыкъигъэк1уащ»	Сыт хуэдэ нарт пшыналъэ зыщыщыр мы пычыгъуэр:		«СЭТЭНЕЙ

Слайд 26 Къуажэхьхэр
Къуажэхьхэр жыжьэ къыщожьэ. Абыхэм къагъэлъагъуэ ц1ыхум и губзыгъагъэр, и акъылыр и

жанагъыр. Къуажэхь джэгуным дихьэхырт сабийри балигъри. Къыщыхъу щы1эт къуажэ гъунэгъухэр щызэпеуи, хэт и къуажэхьыр нэхъ дахэми, нэхъ къэщ1эгъуейми зэхагъэк1ын мурадк1э.
Къуажэхьхэр 	Къуажэхьхэр жыжьэ къыщожьэ. Абыхэм къагъэлъагъуэ ц1ыхум и губзыгъагъэр, и акъылыр и жанагъыр. Къуажэхь джэгуным дихьэхырт сабийри

Слайд 27Къуажэхьхэр къэщ1эн. Кроссвордым итхэн.
1. Вак1уэ дэк1ым к1элъоджэ, къаджэ-наджэу къек1ухь.
2. К1уэ пэтми,

бжьиз зымык1у.
3. Бырыбыплъ, бырыб лъэщ, зауэл1ищэм я напэ.
4. Цыпхыдзэр зи пащ1э, хуэмып1ащ1эу дзыгъуащэ, гуащэ жьан т1эм дэмык1, зи к1э ц1ык1ур зыгъэджэгу.
5. Дэнэ ук1уэми пк1эрымык1.
6. Уд ф1ыц1э пэ дыд, тхьэк1умак1эм зыхесэ, уэсэпс къехмэ мэмэх, хьэ хыжыгъуэм мэятэ, мэкъуауэгъуэм мэтэдж.
7. Башыпэ к1апсэ, к1апсэпэ мастэ.
8. Ди гуэн ц1ык1у лы изщ.
9. Хэт къак1уэми ф1эхъус ирех.
10. Щабэрык1уэ, мэз к1уэрей.
(Къехыу: Нашэ-къашэ, хьэ лъакъуэжь, и нэр къопщ, и пщэр кумбщ, «жьгъумп1ыкъ» же1эри псым хопк1эж).

Къуажэхьхэр къэщ1эн. Кроссвордым итхэн.1. Вак1уэ дэк1ым к1элъоджэ, къаджэ-наджэу къек1ухь.2. К1уэ пэтми, бжьиз зымык1у.3. Бырыбыплъ, бырыб лъэщ, зауэл1ищэм

Слайд 28   Къуажэхьхэр Кроссвордым итхэн

  Къуажэхьхэр Кроссвордым итхэн

Слайд 30Ди зэпеуэм и к1эухыу ц1ык1ухэм зыкъыфхуагъэзэнущ хъуэхъу псалъэк1э:
Нобэ мыбы кърихьэл1ахэм, гугъу

къыддехьахэм:
Фи гъащ1эр к1ыхьу,
Фи нэмысыр лъагэу,
Фи насыпыр куууэ,
Фи акъылыр хурикъуу,
Гухэхъуэр фи куэду,
Фадэбжьэр зефхьэфу,
Пшэрыхьыр вгъэвэфу.
Тхьэм куэдрэ фытхуигъэпсэу!

Ди зэпеуэм и к1эухыу ц1ык1ухэм зыкъыфхуагъэзэнущ хъуэхъу псалъэк1э:	Нобэ мыбы кърихьэл1ахэм, гугъу къыддехьахэм: 	 Фи гъащ1эр к1ыхьу,	Фи нэмысыр

Слайд 31УЗЫНШЭУ ФЫЩЫТХЭ!

УЗЫНШЭУ ФЫЩЫТХЭ!

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть