Презентация, доклад по русскому языку на тему Омоними(5 класс)

Презентация по русскому языку на тему Омоними(5 класс), предмет презентации: Русский язык. Этот материал в формате pptx (PowerPoint) содержит 15 слайдов, для просмотра воспользуйтесь проигрывателем. Презентацию на заданную тему можно скачать внизу страницы, поделившись ссылкой в социальных сетях! Презентации взяты из открытого доступа или загружены их авторами, администрация сайта не отвечает за достоверность информации в них, все права принадлежат авторам презентаций и могут быть удалены по их требованию.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:

Azərbaycan Respublikası Kürdəmir şəhəri 3 saylı tam orta məktəb

Günəş Xudiyeva
V sinif

*24.04.2012


Слайд 2
Текст слайда:


Heç həyatda eyni ada malik olan, lakin müxtəlif məna kəsb edən sözlərlə qarşılaşmısınızmı?

ÇAY
1.Axar çay –su mənbəyi
2.Hər gün içdiyimiz çay.


AY
1. Ay – yerin peyki.
2.Ay- ilin on iki ayı.Əminəm ki, qarşılaşmısız!!!


Слайд 3
Текст слайда:

Omonim sözlər nəyə deyilir?


Deyilişi və yazılışı eyni olan, lakin müxtəlif mənalar ifadə edən sözlərə OMONİMLƏR deyilir.

TOP – sözü omonim sözdür.
1.Oyun oynamaq üçün istifadə edilən top
2.Silah növü kimi istifadə olunan top.

GÜL – sözü omonim
sözdür.
1. Gül – çiçək sözünün sinonimi
2. Gül – nəyəsə gülmək, (gülmək feli)
Слайд 4
Текст слайда:

BAL – sözü omonim sözdür.
1. Arı balı.
2. Yarışda toplanılan bal.
3. Musiqi ilə keçirilən gecə.


150 balƏqrəb – sözü omonim sözdür.
1. Əqrəb –sürünən heyvan.
2. Əqrəb – saatın əqrəbi.


DON – sözü omonim sözdür.
1. Don –soyuq, şaxta.
2. Don – paltar.Слайд 5
Текст слайда:
Fərqli məhfumların eyni adlanması insanlarda çaşqınlıq yaradırmı?


Omonim sözləri bilməklə sözlər arasında yarana biləcək çaşqınlığı aradan qaldırmaq mümkündür.

Qazmaq – sözü omonim sözdür.
1. Aşın qazmağı
2. Yeri qazmaq

ŞAM – sözü omonim sözdür.
1. Şam – yanar şam
2. Şam – ağac növüСлайд 6
Текст слайда:Əgər Omonim sözləri öyrənərkən hər hansısa çətinliyə rast gəlinirsə, o zaman omonimlər lüğətinə müraciət etmək lazımdır.


QURD – sözü omonim sözdür.
1.Qurd- həşərat
2.Qurd – heyvan (canavar)

QAZ – sözü omonim sözdür. Bu söz 3 halda omonim ola bilir.
1. Qaz- quş növü
2. Qaz – yanar qaz
3. Qaz – fel kimi (yeri qaz)


Слайд 7
Текст слайда:

DİVAN – sözü omonim sözdür.
1. Divan – hər hansısa şairin əsərlər toplusu.
2. DİVAN – YUMŞAQ MEBEL DƏSTİ.
GÖY – sözü omonim sözdür.
Göy - rəng.
2. Göy –səma


Слайд 8
Текст слайда:


KÖK – sözü omonim sözdür.
1. Kök – gombul (sifət)
2. Kök – yerkökü (isim)
3. Kök – ağacın kökü (isim)Hansı nitq hissələrində omonim sözlər öz əksini tapır?


YAZ – sözü omonim sözdür.
1. Yaz – qələm ilə yazmaq (fel)
2. Yaz - fəsil (isim)Müəyyən etdiyimiz Omonim sözləri nitq hisələrinə görə ayırdıq.


Слайд 9
Текст слайда:


ÜZ – sözü omonim sözdür.
1. Üz –(mək)( fel)
2. Üz - sifət,sima (isim)

AT– sözü omonim sözdür.
1. At - heyvan ( isim)
2. At – tullamaq sözünün sinonimi (fel)


Aydın olur ki, omonim sözlər təkcə bir nitq hissəsinə aid olmurMüxtəlif nitq hissələrinə aid olan sözlər də omonim ola bilirlər.


Слайд 10
Текст слайда:

GÖZ

göz

Məs:

sözünə diqqət edək!

Adamın gözü

Bulağın gözü

Şkafın gözü

Maşının gözü


Omonimləri çoxmənalı sözlərdən necə fərqləndirə bilərik?

İynənin gözü

Tərəzinin
gözü


Слайд 11
Текст слайда:

Omonimləri çoxmənalı sözlərdən fərqləndirmək üçün eyni səs tərkibinə malik sözlərin dildə ifadə etdiyi mənalar arasında müəyyən əlaqə olduqda həmin söz çoxmənalı söz hesab olunur.

Lakin omonim sözlərdə isə qətiyyən heç bir məna əlaqəsi olmur.

Burdan aydın olur ki, çoxmənalı hesab olunan sözün mənaları arasında müəyyən qədər baglılıq var və göz sozü omonim deyil.

YAY– sözü omonim sözdür.
1. Yay - fəsil
2. Yay – ox, kaman
Dilimizdə elə sözlərə rast gəlinir ki, həmin sözlər həm çoxmənalı, həm də omonim ola bilir. Məs: boğaz, yar, say, al, at, inci, quru, kök, dil, tut, bel, yay, qaş, qol, yol, düz, dolu və s.


Слайд 12
Текст слайда:

Dilimizdə omonim sözlərə bənzəyən müəyyən sözlər var ki, bəzən həmin sözlər Omonimlərin tipləri adlandırılır. Onlar:

OMOQRAFLAR

Qoltuğunda BAĞLAMA, Mən gedirəm, ağlama, Gedərəm,yenə gəlləm, Yadlara bel BAĞLAMA.

Şeirdəki "BAĞLAMA" sözu OMOQRAF - dır. Omoqraflar yazılışca eyni olsalar da müxtəlif nitq hissəsinə aid olub fərqli səslənirlər.

OMOFON - lar fonetik omonimlərdir. Bele sözlər yalnız səslənməsinə görə eyni olurlar: yar anar - yaranar
OMOFONLAR

Öz yarını yar düşünər, YAR ANAR, Saf məhəbbət ünsiyyətdən YARANAR.


Слайд 13
Текст слайда:

PARONİM sözlər də omonimik xüsusiyyət daşıyır.

Dildə səslənmə cəhətdən bir - birinə yaxın, müxtəlif məna ifadə edən və nitqdə səhvən biri digərinin yerində işlənən sözlərə PARONİM sözlər deyilir.

Can evime sığışmayan ARZULAR, Bu dünyada neçə dünya ARZULAR.

Şeirdəki "ARZULAR" sözu OMOFORM - dur. Omoformlar sözlərin müxtəlif qrammatik şəkilləri ilə uyğunlaşmasıdır.


BALA

BƏLA

HİSS

HİS

TƏRS

TƏRZ

SÜRFƏ

SÜFRƏ

HƏYƏT

HƏYAT

SƏNƏD

SƏNƏT

OMOFORMLAR

PARONİMLƏR

Слайд 14
Текст слайда:

Omonim sözlər yalnız sadə sözlərdən ibarət deyil. Onlar quruluşca düzəltmə də olurlar :

Bu tipli bir çox nümunələr göstərmək mümkündür.

Buradan belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, hər bir omonimlik xüsusiyyəti daşıyan sözün bir - biri ilə qətiyyən heç bir əlaqəsi olmayan mənaları mövcuddur.

BURUQ

Neft buruğu
(sadə söz)

Buruq saç (düzəltmə söz)

VERGİ

Rüsum
(Sadə söz)

İstedad
(düzəltmə söz)


Слайд 15
Текст слайда:

1.Omonim sözü tap.
a) baş b) ətək c) qaz d) göz e) qol

Testlər

3.Omonim sözlər cərgəsini seçin:
yol, tut, min b) baş, diş, göz c) əsir, gəlin, əkin d)dimdik, vurun, yeyin
e) adam, yemek, qul

2.Omonim sözlər sırasını göstərin
yol, bal, badam b)at, bel, bənd c) axır, naxır, paxır d)üz, baş, qıç
e)ürək, palaz, balta

4. Həm omonimlik, həm də çoxmənalılıq xüsusiyyətinə malik olan sözlərin sayını müəyyənləşdirin: qol, dil, çay, maşın, bel, meşə, almaq, qul, yol
a) 5 b) 3 c) hamısı d) 6 e) 4

5. Mənaları müxtəlif nitq hissələrinə aid olan omonimləri seçin:
1.ağrı 2.hava 3.yaz 4.oxşamaq 5.kürək 6.çap
a) 1,2,3 b) 4,5,6 c) 1,3,6 d) 2,4,5 e) 2,3,5


Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть