Презентация, доклад по промышленной электронике на тему Интегралды микросұлбалар

Содержание

Микросхема- элементтері бір технологиялаық циклда жасалған,бір-бірімен бірыңғвй өткізгіштер арқылы байланысқан электорнды құрылғы.

Слайд 1Аналогты –сандық микросхемалар


Аналогты –сандық микросхемалар

Слайд 2Микросхема- элементтері бір технологиялаық циклда жасалған,
бір-бірімен бірыңғвй өткізгіштер арқылы байланысқан электорнды

құрылғы.
Микросхема- элементтері бір технологиялаық циклда жасалған,бір-бірімен бірыңғвй өткізгіштер арқылы байланысқан электорнды құрылғы.

Слайд 3Микросхема
(өңдейтін сигнал түріне қарай)
Аналогты
Сандық
Үзіліссіз функция заңдылығы
бойынша

таралатын сигнал
түрін өңдеуге, түрлендіруге
қолданылады.

Дискреттелген сигнал
түрін өңдеп,түрлендіруге
қолданылады.

Микросхема (өңдейтін сигнал түріне қарай) Аналогты Сандық Үзіліссіз функция заңдылығы бойынша таралатын сигнал түрін өңдеуге, түрлендіруге қолданылады.Дискреттелген

Слайд 4Сандық микросхема
Құрамы (қолданылуы)

Логикалық элементтер
Триггерлер
Регистр
Буферлік түрлендіргіштер
Шифраторлар
Дешифраторлар
Сандық компаратор
Мультиплексор
Демультиплексор
Сумматор
Кілттер
Микроконтроллер
Процессорлар (микропроцессорлар)
ПЛИС(программалайтын логикалық интегралды схема)

Сандық микросхемаҚұрамы (қолданылуы)Логикалық элементтерТриггерлерРегистрБуферлік түрлендіргіштерШифраторларДешифраторларСандық компараторМультиплексорДемультиплексорСумматорКілттерМикроконтроллерПроцессорлар (микропроцессорлар)ПЛИС(программалайтын логикалық интегралды схема)

Слайд 5Параметрі
статикалық
динамикалық
белгілі бір уақыт кезеңінде, тізбектің өзгермейтін электр
сигналдарына қосылған микросхеманың

күйін сипаттайдыпараметрлерге жататындар: қоректендіру көзінің кернеуі, логикалық нөлдің кіріс және шығыс кернеулері немесе кіріс және шығыс токтарының логикалық бірліктері, сол сияқты кірісу бойынша бірігу коэффициенті бірігуі, және шығыс бойынша тармақтану коэффициенті –бір мезетте қосылатын жүктеме саны. Статистикалық параметрлер болып мүмкін деген бөгеуіл кернеуі және орташа тұтылатын қуат саналады.

ауыстырылып қосу режимінде,
цифрлық ИМС-ның қасиеттерін
сипаттайды: 0-ден 1-ге дейінгі
күйге ауысу уақыты; немесе керісінше,
сигналдың таралу кезінде кешігу уақыты,
динамикалық бөгеу тұрақтылығы және т.б.

Параметрі статикалықдинамикалықбелгілі бір уақыт кезеңінде, тізбектің өзгермейтін электр сигналдарына қосылған микросхеманың күйін сипаттайдыпараметрлерге жататындар: қоректендіру көзінің кернеуі,

Слайд 6Жұмыс істеу принципі екілік санау жүйесіне негізделген. (1,0)
Пунктирмен минималды кернеу мәні

белгіленген.

Жұмыс істеу принципі екілік санау жүйесіне негізделген. (1,0)Пунктирмен минималды кернеу мәні белгіленген.

Слайд 71-элемент : технологиялық құрылымын көрсетеді.
(1,5,6,7-шалаөткізгішті; 2,4,8-гибридті;

3- басқалары)
2-элемент : серия номерінің ретін көрсетеді
3-элемент : екі әріптен тұрады ,функционалды қызметін көрсетеді.
4-элемент : функционалды типтің жасалуының реттік номері.
1-элемент : технологиялық құрылымын көрсетеді.     (1,5,6,7-шалаөткізгішті; 2,4,8-гибридті; 3- басқалары)2-элемент : серия номерінің ретін

Слайд 8Микросхемаларда «элементтің ішкі схемотехникасы» дейтін структура бар.
Сандық микросхемаларда кеңінен

таралған структура
ТТЛ-транзистор-транзисторлық логика және КМОШ(КМОП)-комплементарлық
структура металл-оксид-шалаөткізгіш.
ТТЛ 133-155 микросхема серияларында қолданылған,ал КМОШ 561-176 микросхема
Серияларында қолданған. Бұлардың ішінде жаңасы 561серия болып табылады.
Серияда қолданылатын логикалық элементтердің бірі «емес» (терістеу)

«және» (көбейту)

Микросхемаларда «элементтің ішкі схемотехникасы» дейтін структура бар. Сандық микросхемаларда кеңінен таралған структура ТТЛ-транзистор-транзисторлық логика және КМОШ(КМОП)-комплементарлық структура

Слайд 9Сандық интегралды микросхемалар (ТТЛ)
– К155 – жоғарғы жылдамдық, жан-жақты номенклатура, шуғатөзімділік,

жоғары қолданыстағы қуат;
–  К555 - “К155″сериясының алмастырушысы – қолданылатын қуаты 4-5есе аз (К155салыстырмалы түрде);
– КР1533 - ТТЛ сериясының дамыған түрі, қолданылатын қуаты 1,5-2 есе аз (К555салыстырғанда);
– КР531 – ең жоғарғы жылдамдық 80 МГц жиілікте жұмыс істейтін ТТл серияларында қолданылады, кемшілігі жоғарғы қуат көзін көп қолдануы
Сандық интегралды микросхемалар (ТТЛ) – К155 – жоғарғы жылдамдық, жан-жақты номенклатура, шуғатөзімділік, жоғары қолданыстағы қуат; –  К555

Слайд 10 Сандық интегралдық микросхема КМОШ – К176 – К561 – КР1564 – 564 – КР1554,

( ТТЛ , КМОП)
Сандық интегралдық микросхема КМОШ  – К176 – К561 – КР1564 – 564 – КР1554, (

Слайд 11Аналогты микросхема
Құрамы(қолданылуы):
Күшейткіштер
Детекторлар
Модуляторлар
Түрлендіргіштер
Интегралды операциялық күшейткіштер
Компаратор


Аналогты микросхема Құрамы(қолданылуы):КүшейткіштерДетекторларМодуляторларТүрлендіргіштерИнтегралды операциялық күшейткіштерКомпаратор

Слайд 12Параметрі
статикалық
динамикалық
номиналдық кернеулер мен токтар, бекітілген бір жиілік кезіндегі жұмыс режиміндегі

ИМС-ның кіріс және шығыс сигналдарының мәндері, мысалы, 1000 Гц жиілікке тұтас каскадтар мен схемалардың күшейту коэфициенті, параметрлерге температураның және басқа да факторлардың әсері және т.б

амплитудалардың, жекеленген каскадтардың және микросхемалардың күшейту коэффициентінің тұтасымен жиіліктен тәуелділігі.

Параметрі статикалықдинамикалықноминалдық кернеулер мен токтар, бекітілген бір жиілік кезіндегі жұмыс режиміндегі ИМС-ның кіріс және шығыс сигналдарының мәндері,

Слайд 14Микросхема К181ЕН1 (рис. 2.28) серии К181 выполнена по схеме с последовательным

включением регулирующего элемента. Основные каскады стабилизатора — составной регулирующий тран­зистор (Тв, Т7), симметричный дифференциальный усилитель (TS) Тд) и источник опорного напряжения, включающий в себя стаби­литрон Дз и эмиттерный повторитель на транзисторе Ts.
Микросхема К181ЕН1 работает при нестабильном входном на­пряжении 9 — 20 В, обеспечивая стабилизированное выходное на­пряжение 3 — 15 В. Максимальный ток нагрузки не должен пре­вышать 150 мА. Коэффициент нестабильности по напряжению 7-103.
Микросхема К181ЕН1 (рис. 2.28) серии К181 выполнена по схеме с последовательным включением регулирующего элемента. Основные каскады стабилизатора

Слайд 16Компаратор выполнен по сравнительно простой схеме без входов стробирования. На входе

применен дифференциальный каскад на транзисторах T6 и T7 с генератором стабильного тока на транзисторе Т9. Тер­мостабилизация режима транзистора T9 обеспечивается транзисто­ром Т10 в диодном включении.
Второй каскад тоже выполнен по дифференциальной схеме на транзисторах Т4 и 7Y Благодаря балансной схеме подачи смещения поддерживается постоянным напряжение на базе транзистора Т3 при изменении положительного напряжения питания. Стабилитрон Д2 в змиттерных цепях транзисторов Г4 и Т5 фиксирует потенциа­лы их баз на уровне 7В. Это значение определяет допустимый входной сигнал. Для повышения нагрузочной способности выхода по току применен эмиттерный повторитель на транзисторе 72. Стабилитрон Д1 в эмиттерной цепи этого транзистора предна­значен для сдвига уровня выходного сигнала с целью обеспечения совместительности компаратора по выходу с входами цифровых ТТЛ микросхем. Транзистор Т8 обеспечивает путь для входного вы­текающего тока подключенной к компаратору ТТЛ микросхемы при логическом 0. Транзистор Т1 в диодном включении замыкает диф­ференциальный выход второго каскада, если размах выходного напряжения в положительной области превышает 4 В. Это спо­собствует повышению быстродействия компаратора.
Более совершенной является двухканальная схема построения компараторов, реализованная, в частности, в микросхеме К521СА1. На рис. 2.33,6 приведен пример использования этой микросхемы в качестве компаратора напряжения.
Компаратор выполнен по сравнительно простой схеме без входов стробирования. На входе применен дифференциальный каскад на транзисторах T6

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть