Презентация, доклад по родному чтению на тему Орук баспас ойтан каас Чогаадыг чурумал

Ажылдың планыДилгиниң дугайында ниити билиг чурттаар оран-савазы дилгиниң чемижиДилгиниң овур-хевири: дүгү; арны; кудуруу; буттары. Дилгини канчаар чуруурул?Дилги дугайында чогаадыг-чурумал

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Чогаадыг-чурумалОрук баспас, Ойтаң каас.
Текст слайда:

Чогаадыг-чурумалОрук баспас,
Ойтаң каас.


Слайд 2
Ажылдың планыДилгиниң дугайында ниити билиг	чурттаар оран-савазы	дилгиниң чемижиДилгиниң овур-хевири:		дүгү;		арны;		кудуруу; 		буттары. Дилгини канчаар чуруурул?Дилги дугайында чогаадыг-чурумал
Текст слайда:

Ажылдың планы

Дилгиниң дугайында ниити билиг
чурттаар оран-савазы
дилгиниң чемижи
Дилгиниң овур-хевири:
дүгү;
арны;
кудуруу;
буттары.
Дилгини канчаар чуруурул?
Дилги дугайында чогаадыг-чурумалСлайд 3
Бо чүү-дүр?
Текст слайда:

Бо чүү-дүр?Слайд 4
Дилгиниң чурттаар оран-савазыДилгиниң чурттаар оран-савазын үңгүр дээр. Оон иштин чүг, бүрү-биле чадып чылыглаан. Дилги үңгүрүнге соок, частыг,
Текст слайда:

Дилгиниң чурттаар оран-савазы

Дилгиниң чурттаар оран-савазын үңгүр дээр. Оон иштин чүг, бүрү-биле чадып чылыглаан. Дилги үңгүрүнге соок, частыг, хаттыг хүннерде чаглактанып дыштаныр.

Даяныр сөстери: үңгүр, чүг, бүрү, чылыглаар, соок, частыг, хаттыг, чаглактаныр.


Слайд 5
Дилги чүнү чиирил?   Дилги күске-күжүген, куштар, кодан тудуп чиир. Ол ышкаш ол кат-чимис база
Текст слайда:

Дилги чүнү чиирил?

Дилги күске-күжүген, куштар, кодан тудуп чиир. Ол ышкаш ол кат-чимис база чиир. Суур чоогунда дилгилер дагаа чуургазынга аажок ынак.
Даяныр сөстери: куске- кужуген, куштар, кодан, дагааСлайд 6
Дилгиниң овур-хевири
Текст слайда:

Дилгиниң овур-хевириСлайд 7
Дилгиниң дүгү  	Дилгиниң кежи сарыг, хоюг, чымчак, узунзумаар дүктүг. Хөрээ болгаш аксын дескиндир ак дүктерлиг. А
Текст слайда:

Дилгиниң дүгү


Дилгиниң кежи сарыг, хоюг, чымчак, узунзумаар дүктүг. Хөрээ болгаш аксын дескиндир ак дүктерлиг. А буттары чолдак кара дүктерлиг.
Даяныр сөстери: сарыг, хоюг, чымчак, узунсумаар дуктуг.Слайд 8
Дилгиниң арны  Дилгиниң арны чиңгежек, шөйбек. Тейинде кулактары сүүр. Карактары борбак, сарыг-хүрең, көрүжү чымчак, ка- жар
Текст слайда:

Дилгиниң арны

Дилгиниң арны чиңгежек, шөйбек. Тейинде кулактары сүүр. Карактары борбак, сарыг-хүрең, көрүжү чымчак, ка- жар болгаш угаанныг, диштери ак.
Даяныр сөстери: чингежек,шөйбек,сүүр,
борбак, сарыг-хурен, чымчак, кажарСлайд 9
Дилгиниң кудуруу    Дилгиниң кудуруу узун, ээлгир. Ол маңнап чорааш, ооң дузазы-биле маңының уун өскертир.
Текст слайда:

Дилгиниң кудуруу

Дилгиниң кудуруу узун, ээлгир. Ол маңнап чорааш, ооң дузазы-биле маңының уун өскертир. Кудуруунуң дузазы-биле сүрүкчүлерни мегелеп, дыка дүрген ээй кааптар.
Даяныр сөстери: узун, ээлгир, дүргенСлайд 10
Дилгиниң буттарыДилгиниң буттары дыка узун эвес, ынчалза-даа ыттан дүрген маңнаар. Даяныр сөстери: узун эвес,дүрген
Текст слайда:

Дилгиниң буттары


Дилгиниң буттары дыка узун эвес, ынчалза-даа ыттан дүрген маңнаар.
Даяныр сөстери: узун эвес,дүрген


Слайд 11
Дилгини канчаар чуруурул?
Текст слайда:

Дилгини канчаар чуруурул?Слайд 12
Дилги дугайында чогаадыг-чурумалНиити планы: 	1) Бижиир дээн чүүлүңге бодуңнуң хамаарылгаңны тодарат; 2)	Бижиир дээн чүвеңниң онзагай демдектери болгаш
Текст слайда:

Дилги дугайында чогаадыг-чурумал

Ниити планы:
1) Бижиир дээн чүүлүңге бодуңнуң хамаарылгаңны тодарат;
2) Бижиир дээн чүвеңниң онзагай демдектери болгаш шынарларын онзалап демдегле;
3) Чурумал чараш, шын база чиге болзун дээш, кандыг сөстер, сөс каттыжыышкыннары база деңнелгелер ажыглаар сен, бодан.


Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть