Презентация, доклад на тему Омонимы служебные часть речи Азербайджанского языка (7 класс)

TARIX: 11. 03. 2016.Mövzu: Köməkçi nitq hissələriSTANDARTLAR : 4.1.2.;

Слайд 1AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ
ŞƏHƏR:

Sumqayıt

MƏKTƏB: 5№ -li

SİNİF: VII sinif

MÜƏLLİM: MƏMMƏDOVA ŞƏLALƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİŞƏHƏR:     SumqayıtMƏKTƏB:

Слайд 2TARIX:

11. 03. 2016.
Mövzu: Köməkçi nitq hissələri
STANDARTLAR : 4.1.2.; 4.1.3.
TƏLİM NƏTİCƏSİ : Köməkçi nitq hissələrinin omonimliyini
müəyyən edir.
Köməkçi nitq hissələrinin işləndiyi cümlədə
durğu işarələrini yerli – yerində işlədir.
Dərsin tipi : Deduktiv
RESURSLAR: İşçi vərəqləri , Promethean lövhə , dərslik.
İŞ FORMASI : Kollektivlə və kiçik qruplarla iş.
İŞ ÜSULU ( vasitələr) Müzakirə , beyin həmləsi , krossvord, araşdırma
İNTEQRASİYA: Ədəbiyyat 1.1.4., fəndaxili 4.1.2.TARIX:       11. 03. 2016.Mövzu:

Слайд 32
3
4
11 hecalı şeir forması.
Mürəkkəb cümlələr və həmcins üzvlər arasında əlaqə
yaradan nitq

hissəsi.
3. Cümlənin təsir gücünü artırır.
4. Cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə növlərindən biri.

1

MOTİVASİYA

23411 hecalı şeir forması.Mürəkkəb cümlələr və həmcins üzvlər arasında əlaqəyaradan nitq hissəsi.3. Cümlənin təsir gücünü artırır. 4.

Слайд 4ı
c
ı
y
a
l
ğ
b
a
q
o
ş
m
a
ə
d
t
n
i
Krossvordun cavablarını bir dilçilik termini ilə
necə ifadə etmək olar?

ıcıyalğbaqoşmaədtniKrossvordun cavablarını bir dilçilik termini ilə necə ifadə etmək olar?

Слайд 6Verilmiş cümlələrdə köməkçi nitq hissələrini tapın və cümlədəki funksiyasını müəyyən edin:

1)

Bu işi ancaq sən həll edə bilərsən.
2) Bu işi sən yerinə yetir , ancaq diqqətli ol.
3) Bu avtomobil təkərləri xüsusi mexanizm ilə hərəkətə gətirilirdi.
4) " Atsız araba " ixtiraçıları Karl Benslə Qotlib Daymler tarixin yaddaşında qalmış

MÖVZU: Köməkçi nitq hissələrinin omonimliyi

Verilmiş cümlələrdə köməkçi nitq hissələrini tapın və cümlədəki funksiyasını müəyyən edin: 1) Bu işi ancaq sən həll

Слайд 7Köməkçi nitq hissələrinin omonimliyi 1.Köməkçi nitq hissələri bir - biri ilə də

qrammatik
omonimlik təşkil edə bilər. Onları fərqləndirmək üçün sözün cümlədəki funksiyasına diqqət yetirmək lazımdır.
2.Köməkçi nitq hissələri əsas nitq hissələri ilə də qrammatik omonimlik təşkil edə bilər.
3. Köməkçi nitq hissələri həm də şəkilçilərlə də qrammatik omonimlik təşkil edə bilər.
Köməkçi nitq hissələrinin omonimliyi 1.Köməkçi nitq hissələri bir - biri ilə də qrammatikomonimlik təşkil edə bilər.

Слайд 8Tədqiqat sualı :

Köməkçi nitq hissələrinin cümlədəki
funksiyasını necə müəyyən etməli?

Tədqiqat sualı : Köməkçi nitq hissələrinin cümlədəki funksiyasını necə müəyyən etməli?

Слайд 9Cümlələrdə " ilə ( -la ) sözünün qoşma , yoxsa
bağlayıcı

olduğunu müəyyən edin və fikrinizi
əsaslandırın:
1.Qatarın qəfildən fit verməyi ilə tərpənməyi bir oldu.( M. Oruc)
2. Divarlar açıq - mavi kağızla örtülmüşdü.
3. Hökmdar vəzirin müşayətilə çadıra daxil olduqda qullar alınlarını torpağa qoydular.
( İ. Əfəndiyev)
4. Səfərlə Miraxur Kürün qırağına qədər
bir yerdə getdilər , orada halallaşıb ayrıldılar.
( Y. V. Çəmənzəminli)

Bağlayıcı

Qoşma

I CÜMLƏ

II CÜMLƏ

III CÜMLƏ

IV CÜMLƏ

Cümlələrdə

Слайд 10Fərqləndirilmiş sözlərin mətndəki yerinə görə bağlayıcı və ya ədat olduğunu müəyyən

edin.

1. Qoyma öz qanına boyana ceyran , B. Ə.
Nə gözəl yaraşır Muğana ceyran.( S. Vurğun)
Hələ sən çox gəncsən , nə müharibələr görmüsən,
nə də qalalar fəth etmisən. ( M. S. Ordubadi)

2. Yəni bu tanıdığınız xanların hamısının
dədə - babaları xan olmuşdur? ( Y.V. Çəmənzəminli.)
Həqiqətdən uzaq insanda , yəni beyni qapalı ,
kar, kor insanda kin , ədavət hissi güclü olur.
( İ. Hüseynov)
Fərqləndirilmiş sözlərin mətndəki yerinə görə bağlayıcı və ya ədat olduğunu müəyyən edin.1. Qoyma öz qanına boyana ceyran

Слайд 16Kİ nin cümlədə bağlayıcı , ədat və ya şəkilçi olduğunu müəyyən

edin.
Kİ nin cümlədə bağlayıcı , ədat və ya şəkilçi olduğunu müəyyən edin.

Слайд 19YARADICI TƏTBİQETMƏ
Verilmiş sözlərin mümkün omonimlərini
cümlələrdə işlədin
Qoşma

Ay , da

Bağlayıcı aman, ca

Ədat ki,düz

Nida vay , məncə

YARADICI TƏTBİQETMƏVerilmiş sözlərin mümkün omonimlərini cümlələrdə işlədinQoşma   Ay , daBağlayıcı

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть