Презентация, доклад по бурятскому языку на тему: Хабар

Содержание

Зорилгонууд:«Хабар» гэжэ темэ бэхижүүлгэ;Шэнэ үгэнүүдые дабтаха, оршуулха, рассказ зохеохо;Аман хэлэлгэеэ хvгжөөхэ;Байгаалидаа гамтайгаар хандалга.

Слайд 1Темэ: ХАБАР
Мартын хорин
Клаасай ажал

Темэ: ХАБАР Мартын хорин Клаасай ажал

Слайд 2Зорилгонууд:
«Хабар» гэжэ темэ бэхижүүлгэ;
Шэнэ үгэнүүдые дабтаха, оршуулха, рассказ зохеохо;
Аман хэлэлгэеэ хvгжөөхэ;
Байгаалидаа

гамтайгаар хандалга.
Зорилгонууд:«Хабар» гэжэ темэ бэхижүүлгэ;Шэнэ үгэнүүдые дабтаха, оршуулха, рассказ зохеохо;Аман хэлэлгэеэ хvгжөөхэ;Байгаалидаа гамтайгаар хандалга.

Слайд 3Фонетическэ hорилго
Ургы сэсэг
Урган гараа.
Урихан хабарые
Урин асараа.

Фонетическэ hорилгоУргы сэсэг Урган гараа. Урихан хабарые Урин асараа.

Слайд 4Асудалнуудта харюусагты
Хабар болоо гү?
Газаа дулаан гү?
Үхибүүд хабарта дуратай гү?
Ямар щубууд манай

эндэ үбэлжэдэг бэ?
Ямар шубууд дулаан оронhоо ниидэжэ ерэдэг бэ?

Асудалнуудта харюусагтыХабар болоо гү?Газаа дулаан гү?Үхибүүд хабарта дуратай гү?Ямар щубууд манай эндэ үбэлжэдэг бэ?Ямар шубууд дулаан оронhоо

Слайд 5Зурагаар мэдүүлэлнүүдые зохеогты
1
2
3
4
5
6

Зурагаар мэдүүлэлнүүдые зохеогты123456

Слайд 6Шубуудай нэрэнүүдые hанае…
Үбэлжэдэг шубууд

Шубуудай нэрэнүүдые hанае…Үбэлжэдэг шубууд

Слайд 7Дулаан оронhоо ниидэжэ ерэдэг шубууд.

Дулаан оронhоо ниидэжэ ерэдэг шубууд.

Слайд 8Асуудалда харюу үгэгты.

Асуудалда харюу үгэгты.

Слайд 9Асуудалнуудта харюу үгэгты
Шубууд маанадта ямар туhа хүргэнэб?

Бидэ шубуудта ямар туhа хүргэхэ

ёhотойбибди?
Асуудалнуудта харюу үгэгтыШубууд маанадта ямар туhа хүргэнэб?Бидэ шубуудта ямар туhа хүргэхэ ёhотойбибди?

Слайд 11Оршуулагты – переведитеОршуулагты – переведите

Слайд 12«Ургамалай дайсад»
Элдэб хорхой шумуулнууд – бүхы ногоон дайдын аюулта дайсад юм.

Тэдэнээ намаа набшаhадые эдидэг, модоной холтоhо соо мэрэдэг, үрэ жэмэсүүдые гэмтээдэг. Ногоо дайдые хэн, юун хамгаалнаб? Гансал шубууд.
Таанад шубуудай уурхайнуудые бү hандараагты, шубуудые бү алагты, дүүнэртээ ба нүхэдтөө хэлэжэ үгэгэты.
«Ургамалай дайсад»Элдэб хорхой шумуулнууд – бүхы ногоон дайдын аюулта дайсад юм. Тэдэнээ намаа набшаhадые эдидэг, модоной холтоhо

Слайд 13Шүлэг уран гоеор уншалга
Цырен-Дулма Дондоковагай
«Хабар, ши юм ши?»

Шүлэг уран гоеор уншалгаЦырен-Дулма Дондоковагай «Хабар, ши юм ши?»

Слайд 14Юун тухай энэ шүлэг соо хэлэгдэнэб?
Ургыхан
Хурьган
Байгаалиин –эжы
Сэсэгүүд

Юун тухай энэ шүлэг соо хэлэгдэнэб?УргыханХурьган Байгаалиин –эжыСэсэгүүд

Слайд 15Помоги птицам найти свои гнезда.

Помоги птицам найти свои гнезда.

Слайд 16Баяртай!
Ши бэрхэш!
Ши бэрхэш!
Та бэрхэт!
Бидэ бэрхэбди!
Хэшээл дуурээ

Баяртай! Ши бэрхэш!Ши бэрхэш!Та бэрхэт!Бидэ бэрхэбди!Хэшээл  дуурээ

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть