Презентация, доклад на тему Байырлыг, эге школам

Содержание

Бир-ле дугаар 1-ги класска…

Слайд 1 Байырлыг, эге школам!

Байырлыг, эге школам!

Слайд 2 Бир-ле дугаар 1-ги класска…

Бир-ле дугаар 1-ги класска…

Слайд 4Ыры
«Ужуглелим»

Ыры «Ужуглелим»

Слайд 5Эртемнернин чыскаалы

Эртемнернин чыскаалы

Слайд 6Авазынын чаяап каан
Арны-бажы бопугур
Баштаксымаар, чуруттунар
База-ла бир уруг бар?

Авазынын чаяап каанАрны-бажы бопугурБаштаксымаар, чуруттунарБаза-ла бир уруг бар?

Слайд 8Эртем билиг чедип аары
Ээрем далай кежери дег
Шораан

берттиг кадыр сынны
Човап шуудеп ажары дег
Чуг-ле харын кызымаккай
Чуткулдуглер ону чедер.
Эртинени черден казар
Эртемнерни номдан тывар
Узуп ижер суг дег херек
Угаан билиг далайы ном.

Аялгалар доктаадыпкаш, ырлажырда
Аажок хоглуу – музыка.
Кончуг солун чуруктарнын автору боор
Хостуг чурулга кичээлдери онзагай-ла.


Эртем билиг чедип аары Ээрем далай кежери дег Шораан берттиг кадыр сынны Човап шуудеп

Слайд 9Дунмаларын азыражыр
Дузааргак-даа тускай уруг
Танцы-самга, куш-культураа
Таан ынак солун уруг.

Дунмаларын азыражырДузааргак-даа тускай уругТанцы-самга, куш-культурааТаан ынак солун уруг.

Слайд 11Сонуурганчыг кичээлдерден адаптаалы
Шошкуп, маннаар – куш-культура
Фигуралар, позициялар

коргузер дээш
Бистин шаавыс тоне бээрин утпаан силер.

Сонуурганчыг кичээлдерден адаптаалы Шошкуп, маннаар – куш-культура Фигуралар, позициялар коргузер дээш Бистин шаавыс тоне

Слайд 12Орус дылда анаа чедер
Оолдар, кыстар ховар-ла боор
Эш-оорунге сагыш човаан
Эживистин ады кымыл?

Орус дылда анаа чедерОолдар, кыстар ховар-ла боорЭш-оорунге сагыш човаанЭживистин ады кымыл?

Слайд 14 Хунну, дээрни, черни, сугну
Куштар, аннар, балык аймаан

Билип аар дээш, ооренир дээш
Бойдус номун ажыглаар бис.
Каан-халыын, бораан-шуурган
Кандыг уе турбас дээрил
Мону база билип аарда
Бойдус ному дуза кадар.
Хунну, дээрни, черни, сугну Куштар, аннар, балык аймаан Билип аар дээш, ооренир дээш

Слайд 15Солун чуулду чугаалаптар
Сонуургакпай бир-ле оол бар
Чапсарларда оору-биле
Чаржып ойнаар сарыг оолчук.

Солун чуулду чугаалаптарСонуургакпай бир-ле оол барЧапсарларда оору-билеЧаржып ойнаар сарыг оолчук.

Слайд 17 Орус дылды номчуп, бижип
Соглээр кылдыр билир болза

Ораннарга салгын ышкаш
Хостуг ужар эзир боор сен.
Орус дыл деп эртем номун
Улус шупту оорензин дээш
Чараш кылдыр парлап чурааш
Оолга, кыска белек кылган.
Орус дылды номчуп, бижип Соглээр кылдыр билир болза Ораннарга салгын ышкаш Хостуг

Слайд 18Аажы-чаны оожум, топтуг
Авазынын хеймер уруу
Арыг-силиг, отличник
Аравыста кайывыс-тыр?

Аажы-чаны оожум, топтугАвазынын хеймер урууАрыг-силиг, отличникАравыста кайывыс-тыр?

Слайд 20 Ток кээп душкеш соглээр созум
Торээн дылга адаттынар

Торелдерим баштай корген
«Ава» деп сос адаан дылым
Торээн дылым дурумнерин
Тоду билип ооренип аар
Тыва дылдын солун ному
Тыва кижээ ортээ турбас
Адаарымга адаттынгыр
Ырлаарымга ырлаттынгыр
Тыва дылым унемчезин
Деннээр чуве тыппас-тыр мен.
Ток кээп душкеш соглээр созум Торээн дылга адаттынар Торелдерим баштай корген «Ава» деп

Слайд 21Оде-чара кайгалзымаар
Оорзурек, дузааргак-даа
Ажыл кылза эрес-кежээ
Амдыы оолду аданарам.

Оде-чара кайгалзымаарОорзурек, дузааргак-дааАжыл кылза эрес-кежээАмдыы оолду аданарам.

Слайд 23 Санаар, чуруур, шыйыг шыяр
Бодалгалар, деннелгелер
Квадрат,

тогерикти
Эртемнернин ханы болур
Математика ооредип каар.
Санаар, чуруур, шыйыг шыяр Бодалгалар, деннелгелер Квадрат, тогерикти Эртемнернин ханы болур

Слайд 24Авазынын чангыс уруу
Ажыл-ишчи кежээпейи
Узун чаштыг чараш уруг
Угаанныгбай кайызы-дыр?

Авазынын чангыс урууАжыл-ишчи кежээпейиУзун чаштыг чараш уругУгаанныгбай кайызы-дыр?

Слайд 26 Торээн чугаа ному-биле
Тоогуну билип болур
Амгы, келир

уени-даа
Ында бижип каан болур
Тоол, шулук, ырынын-даа
Доозазын чыып бижээн
Торээн чугаа солун номун
Догеренер хундуленер!
Торээн чугаа ному-биле Тоогуну билип болур Амгы, келир уени-даа Ында бижип каан болур

Слайд 27Берге-берге айтырыгга
Белен черле торулбас
Харыы даады белен боор
Кайы оол-дур, тывынарам?

Берге-берге айтырыгга Белен черле торулбасХарыы даады белен боорКайы оол-дур, тывынарам?

Слайд 29Улегерлиг чурумнуг тол
Хамык бугу онаалганы
Харыысалгалыг кууседир
Кайгамчыктыг математик
Кайызы-дыр, аданар-ла!

Улегерлиг чурумнуг толХамык бугу онаалганыХарыысалгалыг кууседирКайгамчыктыг математикКайызы-дыр, аданар-ла!

Слайд 31Уруглар!
Келир уеде силерни
чуу манап турарын
сонуургап тур силер бе?
Мен чоокта

чаа сылдыстардан коор кижиге барып чордум. Ол кижи силернин дугайынарда мынча дээн:
Уруглар! Келир уеде силерничуу манап турарын сонуургап тур силер бе?Мен чоокта чаа сылдыстардан коор кижиге барып чордум.

Слайд 32Силернин аттарынарны солундан
номчуур бис.
Дозураш Демчик бизнесменом
известнейшим стал!
Айдана Салчак теперь


депутат Государственной Думы!
Артыш Хертек работает теперь за границей,
он без ошибок и просто
переводит страниц по 100!
Звездана Иргит кулинар искусный,
торты печет она очень вкусные!


2030 год. Приходит весна.

Силернин аттарынарны солунданномчуур бис. Дозураш Демчик бизнесменом известнейшим стал!Айдана Салчак теперь депутат Государственной Думы!Артыш Хертек работает теперь

Слайд 33Аранчал Иргит едет к нам на гастроли
Играет только первые роли!
Лада Тейнин

- она главный врач
поликлиники детской!
Чойган-оол Салчак – директор школы этой,
уже возглавляет он педсоветы!
Угулза Хертек в Париже на конкурсе танцев
сразила изяществом всех иностранцев.
Доржу Саая служил и уже генерал!

Пройдет лишь несколько лет
Как придет весна –
Мы ваши в газетах прочтем имена!


2030 год. Весна.

Аранчал Иргит едет к нам на гастролиИграет только первые роли!Лада Тейнин - она главный врачполиклиники детской!Чойган-оол Салчак

Слайд 34Шупту башкыларывыска экини кузедивис!
Ыры
«Башкыларым»

Шупту башкыларывыска экини кузедивис! Ыры «Башкыларым»

Слайд 35Бисти кым ооредип турарыл? Бисти кым хилинчектеп турарыл? Биске билигни кым берип турарыл? Ол

дээрге бистин башкыларывыс - кайгамчыктыг кижилер. БАШКЫЛАРГА могейиг.
Бисти кым ооредип турарыл? Бисти кым хилинчектеп турарыл? Биске билигни кым берип турарыл? Ол дээрге бистин башкыларывыс

Слайд 36Спасибо вам учителя! Спасибо за любовь, за труд и знания, За все,

что дали вы ученикам! Пусть ваши сбудутся заветные желания! Учителя, за все спасибо вам!
Спасибо вам учителя! Спасибо за любовь, за труд и знания, За все, что дали вы ученикам!

Слайд 37
Ужуглелден орук изээн кижи толу
Ууле-херек боду чуктээр – оруу узун
Ортумак школа

билиглерин шингээдири
Оруувус бооп, ажыттынды, магаданчыын!
 
Догеревис найыралдыг
Дортку классты доостувус
Академик, эртемденнер
Алызында бистен унер.
Байырланчыг бо ойде, бо шакта.
Базым санын сактып кээли.
Эге школа доосканнарга.
Энерелдиг изиг байыр!

Ужуглелден орук изээн кижи толуУуле-херек боду чуктээр – оруу узунОртумак школа билиглерин шингээдириОруувус бооп, ажыттынды,

Слайд 38Курзук бичии, чолдак бодун озуп келдин, Кужур башкын, ада-иен ачызындан Алфавиттин ужуктерин ооренгеш,

Адын салып, бижип, номчуп ооренгеш, Эрге чассыг оолак чораан, уен эрткен, Эге класс доозукчузу болганын ол. Ада-иен, башкыларын чагыг созун Аайындан эртпейн чору, ажылгыр бол, Эки келзе салдынмайн,эчис-кузел соруктуг бол, Чараш эки будуштуг бооп, эрес чараш болунарам!
Курзук бичии, чолдак бодун озуп келдин, Кужур башкын, ада-иен ачызындан Алфавиттин ужуктерин ооренгеш, Адын салып, бижип,

Слайд 39Кичээнгейинер дээш
четтирдивис!

Кичээнгейинер дээш четтирдивис!

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть