Презентация, доклад на тему Байырлыг, эге школам

Презентация на тему Байырлыг, эге школам, предмет презентации: Детские презентации. Этот материал в формате pptx (PowerPoint) содержит 39 слайдов, для просмотра воспользуйтесь проигрывателем. Презентацию на заданную тему можно скачать внизу страницы, поделившись ссылкой в социальных сетях! Презентации взяты из открытого доступа или загружены их авторами, администрация сайта не отвечает за достоверность информации в них, все права принадлежат авторам презентаций и могут быть удалены по их требованию.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Байырлыг, эге школам!
Текст слайда:

Байырлыг, эге школам!


Слайд 2
Бир-ле дугаар 1-ги класска…
Текст слайда:

Бир-ле дугаар 1-ги класска…


Слайд 4
Ыры «Ужуглелим»
Текст слайда:

Ыры
«Ужуглелим»


Слайд 5
Эртемнернин чыскаалы
Текст слайда:

Эртемнернин чыскаалы


Слайд 6
Авазынын чаяап каанАрны-бажы бопугурБаштаксымаар, чуруттунарБаза-ла бир уруг бар?
Текст слайда:

Авазынын чаяап каан
Арны-бажы бопугур
Баштаксымаар, чуруттунар
База-ла бир уруг бар?


Слайд 8
Эртем билиг чедип аары Ээрем далай кежери дег Шораан берттиг кадыр сынны Човап шуудеп
Текст слайда:

Эртем билиг чедип аары
Ээрем далай кежери дег
Шораан берттиг кадыр сынны
Човап шуудеп ажары дег
Чуг-ле харын кызымаккай
Чуткулдуглер ону чедер.
Эртинени черден казар
Эртемнерни номдан тывар
Узуп ижер суг дег херек
Угаан билиг далайы ном.

Аялгалар доктаадыпкаш, ырлажырда
Аажок хоглуу – музыка.
Кончуг солун чуруктарнын автору боор
Хостуг чурулга кичээлдери онзагай-ла.Слайд 9
Дунмаларын азыражырДузааргак-даа тускай уругТанцы-самга, куш-культурааТаан ынак солун уруг.
Текст слайда:

Дунмаларын азыражыр
Дузааргак-даа тускай уруг
Танцы-самга, куш-культураа
Таан ынак солун уруг.


Слайд 11
Сонуурганчыг кичээлдерден адаптаалы Шошкуп, маннаар – куш-культура Фигуралар, позициялар коргузер дээш Бистин шаавыс тоне
Текст слайда:

Сонуурганчыг кичээлдерден адаптаалы
Шошкуп, маннаар – куш-культура
Фигуралар, позициялар коргузер дээш
Бистин шаавыс тоне бээрин утпаан силер.


Слайд 12
Орус дылда анаа чедерОолдар, кыстар ховар-ла боорЭш-оорунге сагыш човаанЭживистин ады кымыл?
Текст слайда:

Орус дылда анаа чедер
Оолдар, кыстар ховар-ла боор
Эш-оорунге сагыш човаан
Эживистин ады кымыл?


Слайд 14
Хунну, дээрни, черни, сугну Куштар, аннар, балык аймаан Билип аар дээш, ооренир дээш
Текст слайда:

Хунну, дээрни, черни, сугну
Куштар, аннар, балык аймаан
Билип аар дээш, ооренир дээш
Бойдус номун ажыглаар бис.
Каан-халыын, бораан-шуурган
Кандыг уе турбас дээрил
Мону база билип аарда
Бойдус ному дуза кадар.


Слайд 15
Солун чуулду чугаалаптарСонуургакпай бир-ле оол барЧапсарларда оору-билеЧаржып ойнаар сарыг оолчук.
Текст слайда:

Солун чуулду чугаалаптар
Сонуургакпай бир-ле оол бар
Чапсарларда оору-биле
Чаржып ойнаар сарыг оолчук.


Слайд 17
Орус дылды номчуп, бижип Соглээр кылдыр билир болза Ораннарга салгын ышкаш Хостуг
Текст слайда:

Орус дылды номчуп, бижип
Соглээр кылдыр билир болза
Ораннарга салгын ышкаш
Хостуг ужар эзир боор сен.
Орус дыл деп эртем номун
Улус шупту оорензин дээш
Чараш кылдыр парлап чурааш
Оолга, кыска белек кылган.


Слайд 18
Аажы-чаны оожум, топтугАвазынын хеймер урууАрыг-силиг, отличникАравыста кайывыс-тыр?
Текст слайда:

Аажы-чаны оожум, топтуг
Авазынын хеймер уруу
Арыг-силиг, отличник
Аравыста кайывыс-тыр?


Слайд 20
Ток кээп душкеш соглээр созум Торээн дылга адаттынар Торелдерим баштай корген «Ава» деп
Текст слайда:

Ток кээп душкеш соглээр созум
Торээн дылга адаттынар
Торелдерим баштай корген
«Ава» деп сос адаан дылым
Торээн дылым дурумнерин
Тоду билип ооренип аар
Тыва дылдын солун ному
Тыва кижээ ортээ турбас
Адаарымга адаттынгыр
Ырлаарымга ырлаттынгыр
Тыва дылым унемчезин
Деннээр чуве тыппас-тыр мен.


Слайд 21
Оде-чара кайгалзымаарОорзурек, дузааргак-дааАжыл кылза эрес-кежээАмдыы оолду аданарам.
Текст слайда:

Оде-чара кайгалзымаар
Оорзурек, дузааргак-даа
Ажыл кылза эрес-кежээ
Амдыы оолду аданарам.


Слайд 23
Санаар, чуруур, шыйыг шыяр Бодалгалар, деннелгелер Квадрат, тогерикти Эртемнернин ханы болур
Текст слайда:

Санаар, чуруур, шыйыг шыяр
Бодалгалар, деннелгелер
Квадрат, тогерикти
Эртемнернин ханы болур
Математика ооредип каар.


Слайд 24
Авазынын чангыс урууАжыл-ишчи кежээпейиУзун чаштыг чараш уругУгаанныгбай кайызы-дыр?
Текст слайда:

Авазынын чангыс уруу
Ажыл-ишчи кежээпейи
Узун чаштыг чараш уруг
Угаанныгбай кайызы-дыр?


Слайд 26
Торээн чугаа ному-биле Тоогуну билип болур Амгы, келир уени-даа Ында бижип каан болур
Текст слайда:

Торээн чугаа ному-биле
Тоогуну билип болур
Амгы, келир уени-даа
Ында бижип каан болур
Тоол, шулук, ырынын-даа
Доозазын чыып бижээн
Торээн чугаа солун номун
Догеренер хундуленер!


Слайд 27
Берге-берге айтырыгга Белен черле торулбасХарыы даады белен боорКайы оол-дур, тывынарам?
Текст слайда:

Берге-берге айтырыгга
Белен черле торулбас
Харыы даады белен боор
Кайы оол-дур, тывынарам?


Слайд 29
Улегерлиг чурумнуг толХамык бугу онаалганыХарыысалгалыг кууседирКайгамчыктыг математикКайызы-дыр, аданар-ла!
Текст слайда:

Улегерлиг чурумнуг тол
Хамык бугу онаалганы
Харыысалгалыг кууседир
Кайгамчыктыг математик
Кайызы-дыр, аданар-ла!


Слайд 31
Уруглар! Келир уеде силерничуу манап турарын сонуургап тур силер бе?Мен чоокта чаа сылдыстардан коор кижиге барып чордум.
Текст слайда:

Уруглар!
Келир уеде силерни
чуу манап турарын
сонуургап тур силер бе?
Мен чоокта чаа сылдыстардан коор кижиге барып чордум. Ол кижи силернин дугайынарда мынча дээн:


Слайд 32
Силернин аттарынарны солунданномчуур бис. Дозураш Демчик бизнесменом известнейшим стал!Айдана Салчак теперь депутат Государственной Думы!Артыш Хертек работает теперь
Текст слайда:

Силернин аттарынарны солундан
номчуур бис.
Дозураш Демчик бизнесменом
известнейшим стал!
Айдана Салчак теперь
депутат Государственной Думы!
Артыш Хертек работает теперь за границей,
он без ошибок и просто
переводит страниц по 100!
Звездана Иргит кулинар искусный,
торты печет она очень вкусные!


2030 год. Приходит весна.


Слайд 33
Аранчал Иргит едет к нам на гастролиИграет только первые роли!Лада Тейнин - она главный врачполиклиники детской!Чойган-оол Салчак
Текст слайда:

Аранчал Иргит едет к нам на гастроли
Играет только первые роли!
Лада Тейнин - она главный врач
поликлиники детской!
Чойган-оол Салчак – директор школы этой,
уже возглавляет он педсоветы!
Угулза Хертек в Париже на конкурсе танцев
сразила изяществом всех иностранцев.
Доржу Саая служил и уже генерал!

Пройдет лишь несколько лет
Как придет весна –
Мы ваши в газетах прочтем имена!


2030 год. Весна.


Слайд 34
Шупту башкыларывыска экини кузедивис! Ыры «Башкыларым»
Текст слайда:

Шупту башкыларывыска экини кузедивис!

Ыры
«Башкыларым»


Слайд 35
Бисти кым ооредип турарыл? Бисти кым хилинчектеп турарыл? Биске билигни кым берип турарыл? Ол дээрге бистин башкыларывыс
Текст слайда:

Бисти кым ооредип турарыл? Бисти кым хилинчектеп турарыл? Биске билигни кым берип турарыл? Ол дээрге бистин башкыларывыс - кайгамчыктыг кижилер. БАШКЫЛАРГА могейиг.


Слайд 36
Спасибо вам учителя! Спасибо за любовь, за труд и знания, За все, что дали вы ученикам!
Текст слайда:

Спасибо вам учителя! Спасибо за любовь, за труд и знания, За все, что дали вы ученикам! Пусть ваши сбудутся заветные желания! Учителя, за все спасибо вам!


Слайд 37
Ужуглелден орук изээн кижи толуУуле-херек боду чуктээр – оруу узунОртумак школа билиглерин шингээдириОруувус бооп, ажыттынды,
Текст слайда:


Ужуглелден орук изээн кижи толу
Ууле-херек боду чуктээр – оруу узун
Ортумак школа билиглерин шингээдири
Оруувус бооп, ажыттынды, магаданчыын!
 
Догеревис найыралдыг
Дортку классты доостувус
Академик, эртемденнер
Алызында бистен унер.
Байырланчыг бо ойде, бо шакта.
Базым санын сактып кээли.
Эге школа доосканнарга.
Энерелдиг изиг байыр!


Слайд 38
Курзук бичии, чолдак бодун озуп келдин, Кужур башкын, ада-иен ачызындан Алфавиттин ужуктерин ооренгеш, Адын салып, бижип,
Текст слайда:

Курзук бичии, чолдак бодун озуп келдин, Кужур башкын, ада-иен ачызындан Алфавиттин ужуктерин ооренгеш, Адын салып, бижип, номчуп ооренгеш, Эрге чассыг оолак чораан, уен эрткен, Эге класс доозукчузу болганын ол. Ада-иен, башкыларын чагыг созун Аайындан эртпейн чору, ажылгыр бол, Эки келзе салдынмайн,эчис-кузел соруктуг бол, Чараш эки будуштуг бооп, эрес чараш болунарам!


Слайд 39
Кичээнгейинер дээш четтирдивис!
Текст слайда:

Кичээнгейинер дээш
четтирдивис!


Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть