Презентация, доклад по биологии на тему Сезги органлари (8 класс на узбекском языке)

Darsning maqsadi: talimiy: o`quvchilarga sezgi organlarining odam hayotida tutgan o`rni atrof-muhit bilan odam organizmining bog`lashdagi ahamiyatini tushuntirish, analizator va retseptor tushunchalari haqida bilim berishtarbiyaviy: o`quvchilarga sezgi organlarining ahamiyatini tushuntirish bilan birga ularni olamni anglashda eng birinchi

Слайд 1Mavzu: Sezgi organlarining ahamiyati

Mavzu: Sezgi organlarining ahamiyati

Слайд 2Darsning maqsadi:
talimiy: o`quvchilarga sezgi organlarining odam hayotida tutgan o`rni atrof-muhit

bilan odam organizmining bog`lashdagi ahamiyatini tushuntirish, analizator va retseptor tushunchalari haqida bilim berish
tarbiyaviy: o`quvchilarga sezgi organlarining ahamiyatini tushuntirish bilan birga ularni olamni anglashda eng birinchi omil ekanligini tushuntirish
rivojlantiruvchi: sezgi analizatorlari va retseptorlari faoliyatini tahlil qilish ko`nikmalarini rivojlantirish
Darsning maqsadi: talimiy: o`quvchilarga sezgi organlarining odam hayotida tutgan o`rni atrof-muhit bilan odam organizmining bog`lashdagi ahamiyatini tushuntirish,

Слайд 3Uslub: “Aqliy hujum”,“Tajribalar o’tkazish”,
Shakl: Savol-javob, jamoa va yakka tartibda

ishlash.
Vosita: Tarqatma materiallar, madzuga doir tarqatma savollar-topshiriqlar, plakatlar, slayd;
Nazorat: Savol-javob, test sinovi o’tkazish.
Baholash: Rag‘batlantirish, 5 ballik tizim asosida baholash.
Kutilayotgan natijalar. Mavzu belgilangan vaqt ichida barcha o‘quvchilar tomonidan o‘zlashtiriladi. O‘quvchilar-ning darsda faolligi oshadi. O‘quvchilar kundalik hayotda ishlatiladigan sezgi organlarimiz haqida yangi bilimga ega bo‘ladilar. Guruhlar bilan ishlashni o‘rganadilar, eslab qolish, ayta olish, ko‘rsata olish ko‘nikma va malakalarga ega bo‘ladilar.

Uslub:  “Aqliy hujum”,“Tajribalar o’tkazish”, Shakl: Savol-javob, jamoa va yakka tartibda ishlash.Vosita: Tarqatma materiallar, madzuga doir tarqatma

Слайд 4Dars rejasi:
1. O`qituvchining kirish so`zi. (4 daqiqa)
2.Uyga berilgan mavzuga oid

bilimlarni “Aqliy gimnastika”savollari, xotira mashqi orqali tekshirish. (10 daqiqa)
3. Yangi mavzu bayoni. (15 daqiqa)
4. Mavzuni mustahkamlash. (12 daqiqa)
5. O`quvchilarni rag‘batlantirish, baholash (2 daqiqa)
6. Uyga vazifa berish (2 daqiqa)
Dars rejasi: 1. O`qituvchining kirish so`zi. (4 daqiqa)2.Uyga berilgan mavzuga oid bilimlarni “Aqliy gimnastika”savollari, xotira mashqi orqali

Слайд 5WWW.ARXIV.UZ
DARSNING OLTIN
QOIDASI

1.Faollik

2.Intizom

3.Ahillik

4. O`zaro hurmat

5.Vaqt
WWW.ARXIV.UZDARSNING OLTIN QOIDASI

Слайд 6I. Tashkiliy qism:
a) salomlashish, davomatni aniqlash, o‘quvchilar tashqi ko‘rinishiga e’tibor

berish;
b) o`quvchilarni darsga hozirlab, jonli muhit yaratish;
c) O`qituvchining kirish so`zi.


WWW.ARXIV.UZ

I. Tashkiliy qism: a) salomlashish, davomatni aniqlash, o‘quvchilar tashqi ko‘rinishiga e’tibor berish;b) o`quvchilarni darsga hozirlab, jonli muhit

Слайд 7II. O`tilgan mavzuni so`rab baholash:
Uyga berilgan mavzuga oid bilimlarni “Aqliy

gimnastika”savollari bilan mustahkamlana-di. O`quvchlarga quyidagi savollar beriladi:
Odam yashaydigan va ishlaydigan muhitdagi qanday holatlar oliy nerv faoliyatining buzilishiga olib keladi?
Bolalarda nevroz qanday kelib chiqadi?
Alkogol nerv sistemasiga qanday ta`sir ko`rsatadi.
Giyohvandlikning kelib chiqish sababi nima?
II. O`tilgan mavzuni so`rab baholash: Uyga berilgan mavzuga oid bilimlarni “Aqliy gimnastika”savollari bilan mustahkamlana-di. O`quvchlarga quyidagi savollar

Слайд 8III. Yangi mavzu bayoni:
Odam tashqi muhit ta`sirotlarini va o`zgarishlarini ko`rish,

eshitish, hid bilish, ta`m bilish va teri analizatorlari orqali qabul qiladi.
Ko`rish analizatori. Odam tevarak atrofdagi buyumlarning rangi, tuzilishi, hajmi, bir-biridan farqini ko`z yordamida ajratadi. Ko`z bosh suyagining ko`z chuqurchasida joylashgan bo`lib, ko`z soqqasidan, ko`rish nervi va yordamchi qismlardan iborat. Ko`z soqqasining tashqi va ichki qismlari bo`ladi. Tashqi qismi oqsilli, tomirli va to`r qavatlardan tashkil topgan. Oqsilli qavatning oldingi qismi shox parda deb, tomirli qavatning oldingi qismi esa rangdor parda deb nomlanadi. Bu pardaning o`rtasidagi teshik-ko`z qorachig`idir.
III. Yangi mavzu bayoni: Odam tashqi muhit ta`sirotlarini va o`zgarishlarini ko`rish, eshitish, hid bilish, ta`m bilish va

Слайд 10Eshitish analizatori. Eshitish a`zosi-quloq uch qismdan iborat: tashqi quloq, o`tra quloq,

ichki quloq.
Tashqi quloq, quloq surpasi va tashqi eshitish yo`lidan iborat. Tashqi eshitish yo`lining oxirida nog`ora pardasi bo`lib, u tashqi eshitish yo`lini o`rta quloq bo`shlig`idan ajratib turadi.
O`rta quloqda bolg`acha, sandon, uzangi shaklidagi eshitish suyakchalari, o`rta quloqni burun halqum bilan tutashtiruvchi Yevstaxiy nayi bo`ladi.

WWW.ARXIV.UZ

Eshitish analizatori. Eshitish a`zosi-quloq uch qismdan iborat: tashqi quloq, o`tra quloq, ichki quloq.Tashqi quloq, quloq surpasi va

Слайд 11Ichki quloq bo`shliq va ilonizi kanalchalar tizimidan, ya`ni suyak labirintdan iborat.

Suyak labirintda chig`anoq bo`lib, uning ichida eshitish retseptorlari joylashgan.
Retseptorlarning qo`zg`olishi eshitish nervining tolasi orqali miya ko`prigi va o`rta miyada joylashgan po`stloq osti eshitish markaziga, undan esa bosh miya po`stlog`ining chakka qismida joylashgan oliy eshitish markaziga boradi. Unda tovushning mazmuni aniqlanadi.

Ichki quloq bo`shliq va ilonizi kanalchalar tizimidan, ya`ni suyak labirintdan iborat. Suyak labirintda chig`anoq bo`lib, uning ichida

Слайд 12Quloqning tuzilishi

Quloqning tuzilishi

Слайд 13Hid bilish analizatori. Hid bilish retseptorlari burun bo`shlig`ining shilliq pardasida joylashgan.

Ularning soni o`rtacha 30-40 mln. atrofida. Hid bilish retseptorlari havodagi va ovqatdagi kimyoviy moddalar ta`sirida qo`zg`oladi. Ularning qo`zg`olishi hid bilish nerv tolasi orqali bosh miya po`stlog`ining ichki yuzasidagi hid bilish markaziga boradi va unda hidning tabiati aniqlanadi.

WWW.ARXIV.UZ

Hid bilish analizatori. Hid bilish retseptorlari burun bo`shlig`ining shilliq pardasida joylashgan. Ularning soni o`rtacha 30-40 mln. atrofida.

Слайд 14Ta`m bilish analizatori. Ta`m bilish retseptorlari til so`rg`ichlarida, yumshoq tanglay va

tomoq shilliq pardasida hamda tomoqdagi bodomsimon bezlarning ustki qavatida joylashgan. Ayniqsa, til uchida, uning yon va orqa qismida retseptorlar ko`p bo`ladi. Retseptorlar ovqat tarkibidagi kimyoviy moddalar ta`sirida qo`zg`aladi.
Odam to`rt xil ta`mni: sho`r, nordon, shirin va achchiqni bilish qobiliyatiga ega. Til uchidagi retseptorlar shirinni, yon tomondagilari sho`r va nordonni, orqa qismdagiari achchiqni sezadi.

WWW.ARXIV.UZ

Ta`m bilish analizatori. Ta`m bilish retseptorlari til so`rg`ichlarida, yumshoq tanglay va tomoq shilliq pardasida hamda tomoqdagi bodomsimon

Слайд 15WWW.ARXIV.UZ

WWW.ARXIV.UZ

Слайд 16WWW.ARXIV.UZ
Vestibulyar analizator. Vestibulyar analizator muvozanat a`zosi deb ham nomlanadi. U odam

tanasining ma`lum muvozanatda bo`lishini ta`minlaydi. Tik turganda, yugurganda, chopganda, sakraganda, raqsga tushganda, narvondan chiqib tushganda, suvda suzganda, daraxtga chiqqanda, turnikda gimnastika mashqlarini bajarganda, transportda yurganda odam tanasi muvozanati vestibulyar analizator orqali ta`minlanadi
WWW.ARXIV.UZVestibulyar analizator. Vestibulyar analizator muvozanat a`zosi deb ham nomlanadi. U odam tanasining ma`lum muvozanatda bo`lishini ta`minlaydi. Tik

Слайд 17IV. Yangi mavzuni mustahkamlash:
Yangi mavzuni mustahkamlashda yangi pedagogik

tehnologiyalardan “Klaster ” metodidan foydalanamiz. Bunda doskaga “sezgi” deb yozib qo`yiladi. O`quvchilar birma-bir sezgi a`zolarini nomini va ularga tegishli bo`lgan tushunchalarni aytib o`tadilar. Barcha so`zlar orqali yagona Sezgi a`zolari haqida xulosa chiqariladi.
IV.  Yangi  mavzuni mustahkamlash: Yangi mavzuni mustahkamlashda yangi pedagogik tehnologiyalardan “Klaster ” metodidan foydalanamiz. Bunda

Слайд 18WWW.ARXIV.UZ
Sezgi
Ta`m bilish
Eshitish
Hid bilish
Ko`rish
Teri sezgisi

WWW.ARXIV.UZSezgi Ta`m bilish Eshitish Hid bilish Ko`rish Teri sezgisi

Слайд 19O`quvchilar bilimini baholash
Dars davomida faol ishtirok etgan o`quvchilarga kartochkalar tarqatib

boriladi. Dars so`ngida ushbu kartochkalar hisoblab chiqilib, o`quvchilar baholanadi.

A`lo

Yaxshi

Qoniqarli

O`quvchilar bilimini baholash Dars davomida faol ishtirok etgan o`quvchilarga kartochkalar tarqatib boriladi. Dars so`ngida ushbu kartochkalar hisoblab

Слайд 20V.Uyga vazifa berish
Uyga vazifa, darslikdan mavzuni konspektlashtirish. Sezgi analizatorlarini rasmlarini chizish

hamda mavzuga mos krossvord yoki boshqotirmalar tayyorlab kelish

WWW.ARXIV.UZ

V.Uyga vazifa berishUyga vazifa, darslikdan mavzuni konspektlashtirish. Sezgi analizatorlarini rasmlarini chizish hamda mavzuga mos krossvord yoki boshqotirmalar

Слайд 21 O`qishlaringizda omad yor bo`lsin! .
WWW.ARXIV.UZ

O`qishlaringizda omad yor bo`lsin! .WWW.ARXIV.UZ

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть