Презентация, доклад по англискому языку на тему Caspian region

Содержание

The plan of the lesson

Слайд 1Mangistau Industrial Technical colledge named after O.Turmaganbetuly Tutor of professional English Jubayeva

K.T. Oral lesson to the theme “Caspian region“
Mangistau Industrial Technical colledge named after O.Turmaganbetuly Tutor of professional English Jubayeva K.T. Oral lesson to the

Слайд 2 The plan of the lesson

The plan of the lesson

Слайд 3True or false
Block
Internal Water Bodies
Production
Competent Body
Contract
Contract Territory
Commercial Discovery
Sea
Offshore Scientific Investigations
Field

Өндіріс
Компетентті орган
Жағалаудағы

ғылыми зерттеулер
Аймақ
Контракт аймағы
Блок
Ішкі су органдары
Контракт
Теңіз
Коммерциялық ашылым
True or falseBlockInternal Water BodiesProductionCompetent BodyContractContract TerritoryCommercial DiscoverySeaOffshore Scientific InvestigationsFieldӨндірісКомпетентті органЖағалаудағы ғылыми зерттеулерАймақКонтракт аймағыБлокІшкі су органдарыКонтрактТеңізКоммерциялық ашылым

Слайд 4 Right answer-Дұрыс жауабы
Block – Блок

"Block" means any territory on dry land and in water, which is located fully or partially in the Republic of Kazakhstan and shown as a block on a specially prepared chart of blocks.

ҚР-да орналасқан жер немесе су атауы, мұндай блоктар дайын диаграммаларда көрсетілген.Right answer-Дұрыс жауабы Block – Блок

Слайд 5True or false
Block
Internal Water Bodies
Production
Competent Body
Contract
Contract Territory
Commercial Discovery
Sea
Offshore Scientific Investigations
Field

Өндіріс
Компетентті орган
Жағалаудағы

ғылыми зерттеулер
Аймақ
Контракт аймағы
Блок
Ішкі су органдары
Контракт
Теңіз
Коммерциялық ашылым
True or falseBlockInternal Water BodiesProductionCompetent BodyContractContract TerritoryCommercial DiscoverySeaOffshore Scientific InvestigationsFieldӨндірісКомпетентті органЖағалаудағы ғылыми зерттеулерАймақКонтракт аймағыБлокІшкі су органдарыКонтрактТеңізКоммерциялық ашылым

Слайд 6 Right answer-Дұрыс жауабы

Internal Water Bodies

- Ішкі су органдары

Internal Water Bodies mean lakes, artificial reservoirs and other surface level water resources.

Ішкі су органдары – көл, жасанды бассейндер және басқа сулы деңгейлік ресурстар.


Right answer-Дұрыс жауабы Internal Water Bodies - Ішкі су органдары

Слайд 7True or false
Block
Internal Water Bodies
Production
Competent Body
Contract
Contract Territory
Commercial Discovery
Sea
Offshore Scientific Investigations
Field

Өндіріс
Компетентті орган
Жағалаудағы

ғылыми зерттеулер
Аймақ
Контракт аймағы
Блок
Ішкі су органдары
Контракт
Теңіз
Коммерциялық ашылым
True or falseBlockInternal Water BodiesProductionCompetent BodyContractContract TerritoryCommercial DiscoverySeaOffshore Scientific InvestigationsFieldӨндірісКомпетентті органЖағалаудағы ғылыми зерттеулерАймақКонтракт аймағыБлокІшкі су органдарыКонтрактТеңізКоммерциялық ашылым

Слайд 8 Right answer-Дұрыс жауабы
Production - Өндіріс

Production means any operations which are related to the recovery of oil to the surfaces.

Өндіріс – мұнайдың беткі қалыпқа келу процестерімен байланысты кез келген операциялар.


Right answer-Дұрыс жауабыProduction - Өндіріс  Production means any operations which are

Слайд 9True or false
Block
Internal Water Bodies
Production
Competent Body
Contract
Contract Territory
Commercial Discovery
Sea
Offshore Scientific Investigations
Field

Өндіріс
Компетентті орган
Жағалаудағы

ғылыми зерттеулер
Аймақ
Контракт аймағы
Блок
Ішкі су органдары
Контракт
Теңіз
Коммерциялық ашылым
True or falseBlockInternal Water BodiesProductionCompetent BodyContractContract TerritoryCommercial DiscoverySeaOffshore Scientific InvestigationsFieldӨндірісКомпетентті органЖағалаудағы ғылыми зерттеулерАймақКонтракт аймағыБлокІшкі су органдарыКонтрактТеңізКоммерциялық ашылым

Слайд 10 Right answer-Дұрыс жауабы
Competent Body - Компетентті орган

Competent Body means the State Body to which the Government of the Republic of Kazakhstan has delegated rights directly related to the conclusion of Contracts.
Компетентті орган – контрактілердің бекітілуіне тікелей қатысты ҚР-ның құзырлы мемлекеттік органы.Right answer-Дұрыс жауабыCompetent Body - Компетентті орган   Competent Body

Слайд 11True or false
Block
Internal Water Bodies
Production
Competent Body
Contract
Contract Territory
Commercial Discovery
Sea
Offshore Scientific Investigations
Field

Өндіріс
Компетентті орган
Жағалаудағы

ғылыми зерттеулер
Аймақ
Контракт аймағы
Блок
Ішкі су органдары
Контракт
Теңіз
Коммерциялық ашылым
True or falseBlockInternal Water BodiesProductionCompetent BodyContractContract TerritoryCommercial DiscoverySeaOffshore Scientific InvestigationsFieldӨндірісКомпетентті органЖағалаудағы ғылыми зерттеулерАймақКонтракт аймағыБлокІшкі су органдарыКонтрактТеңізКоммерциялық ашылым

Слайд 12 Right answer-Дұрыс жауабы
Contract - Контракт

Contract means an agreement between a Contractor and a Competent Body to carry out Petroleum Operations.

Контракт – мұнай операциясы негізінде жасалатын екіжақты келісім.

Right answer-Дұрыс жауабыContract - Контракт   Contract means an agreement

Слайд 13True or false
Block
Internal Water Bodies
Production
Competent Body
Contract
Contract Territory
Commercial Discovery
Sea
Offshore Scientific Investigations
Field

Өндіріс
Компетентті орган
Жағалаудағы

ғылыми зерттеулер
Аймақ
Контракт аймағы
Блок
Ішкі су органдары
Контракт
Теңіз
Коммерциялық ашылым
True or falseBlockInternal Water BodiesProductionCompetent BodyContractContract TerritoryCommercial DiscoverySeaOffshore Scientific InvestigationsFieldӨндірісКомпетентті органЖағалаудағы ғылыми зерттеулерАймақКонтракт аймағыБлокІшкі су органдарыКонтрактТеңізКоммерциялық ашылым

Слайд 14 Right answer-Дұрыс жауабы
Contract Territory - Контракт аймағы

Contract Territory means a territory, determined by the geological and/or mining lease, on which Contractor is authorised to carry out Petroleum Operations in compliance with the Contract.
Контракт аймағы – геологиялық немесе өндіру арендалық келісімшартына сәйкес анықталған территория.

Right answer-Дұрыс жауабыContract Territory - Контракт аймағы  Contract Territory means

Слайд 15True or false
Block
Internal Water Bodies
Production
Competent Body
Contract
Contract Territory
Commercial Discovery
Sea
Offshore Scientific Investigations
Field

Өндіріс
Компетентті орган
Жағалаудағы

ғылыми зерттеулер
Аймақ
Контракт аймағы
Блок
Ішкі су органдары
Контракт
Теңіз
Коммерциялық ашылым
True or falseBlockInternal Water BodiesProductionCompetent BodyContractContract TerritoryCommercial DiscoverySeaOffshore Scientific InvestigationsFieldӨндірісКомпетентті органЖағалаудағы ғылыми зерттеулерАймақКонтракт аймағыБлокІшкі су органдарыКонтрактТеңізКоммерциялық ашылым

Слайд 16 Right answer-Дұрыс жауабы
Commercial Discovery - Коммерциялық ашылым

Commercial Discovery means the discovery in a Contract Territory of one or several fields, which are deemed profitable for development purposes.
Коммерциялық ашылым – дамытушылық мақсатта тиімді болып саналып, территорияда бір немесе бірнеше контрактылық аймақтардың ашылуы.

Right answer-Дұрыс жауабыCommercial Discovery - Коммерциялық ашылым   Commercial

Слайд 17True or false
Block
Internal Water Bodies
Production
Competent Body
Contract
Contract Territory
Commercial Discovery
Sea
Offshore Scientific Investigations
Field

Өндіріс
Компетентті орган
Жағалаудағы

ғылыми зерттеулер
Аймақ
Контракт аймағы
Блок
Ішкі су органдары
Контракт
Теңіз
Коммерциялық ашылым
True or falseBlockInternal Water BodiesProductionCompetent BodyContractContract TerritoryCommercial DiscoverySeaOffshore Scientific InvestigationsFieldӨндірісКомпетентті органЖағалаудағы ғылыми зерттеулерАймақКонтракт аймағыБлокІшкі су органдарыКонтрактТеңізКоммерциялық ашылым

Слайд 18 Right answer-Дұрыс жауабы
Sea - Теңіз

Sea – means the surface and depth of water, the bed of the Caspian and Aral seas, within the Kazakhstan territory of the Caspian and Aral seas.

Теңіз – Қазақстван территориясының шеңберіндегі Каспий және Арал теңіздерінің су беті мен тереңдігі.


Right answer-Дұрыс жауабыSea - Теңіз   Sea – means the surface

Слайд 19True or false
Block
Internal Water Bodies
Production
Competent Body
Contract
Contract Territory
Commercial Discovery
Sea
Offshore Scientific Investigations
Field

Өндіріс
Компетентті орган
Жағалаудағы

ғылыми зерттеулер
Аймақ
Контракт аймағы
Блок
Ішкі су органдары
Контракт
Теңіз
Коммерциялық ашылым
True or falseBlockInternal Water BodiesProductionCompetent BodyContractContract TerritoryCommercial DiscoverySeaOffshore Scientific InvestigationsFieldӨндірісКомпетентті органЖағалаудағы ғылыми зерттеулерАймақКонтракт аймағыБлокІшкі су органдарыКонтрактТеңізКоммерциялық ашылым

Слайд 20 Right answer-Дұрыс жауабы
Offshore Scientific Investigations - Жағалаудағы

ғылыми зерттеулер

Offshore Scientific Investigations – means scientific and research work related to conduct offshore Petroleum Operations.
Жағалаудағы ғылыми зерттеулер – жағалаудағы мұнай операцияларын жүзеге асыру үшін атқарылатын ғылыми-зерттеу жұмыстары.Right answer-Дұрыс жауабыOffshore Scientific Investigations - Жағалаудағы ғылыми зерттеулер

Слайд 21True or false
Block
Internal Water Bodies
Production
Competent Body
Contract
Contract Territory
Commercial Discovery
Sea
Offshore Scientific Investigations
Field

Өндіріс
Компетентті орган
Жағалаудағы

ғылыми зерттеулер
Аймақ
Контракт аймағы
Блок
Ішкі су органдары
Контракт
Теңіз
Коммерциялық ашылым
True or falseBlockInternal Water BodiesProductionCompetent BodyContractContract TerritoryCommercial DiscoverySeaOffshore Scientific InvestigationsFieldӨндірісКомпетентті органЖағалаудағы ғылыми зерттеулерАймақКонтракт аймағыБлокІшкі су органдарыКонтрактТеңізКоммерциялық ашылым

Слайд 22 Right answer-Дұрыс жауабы
Field - Аймақ

Field – means one or several natural accumulations of hydrocarbons in a geological reservoir of any type.

Аймақ – геологиялық бассейндердің әр түрлі типінде кездесетін бір немесе бірнеше көмірсулардың жинақталуы.

Right answer-Дұрыс жауабыField - Аймақ   Field – means

Слайд 23New words
Breakup
Offshore
Bulk
Electricity grid
Industrial centre
Seabed
Geophysical studies
Framework
Drilling platform
Shallow waters
Caspian Pipeline Consortium (CPC)
Oil pipeline

system
Outlet
Enterprise

Құлау, тарау
Жағалық, жағажай, офшорлық
Құйылу (транспорттағы мұнай өнімдері)
Энергиялық жүйе
Өндіріс орталығы
Теңіз түбі
Геофизикалық зерттеу
Шектеу (юрид.)
Бұрғылау платформасы
Шағын сулар
Каспий құбыр консорциумы (КҚК)
Мұнай құбыр жүйесі
Шығу
Кәсіпорын

New wordsBreakupOffshoreBulkElectricity gridIndustrial centreSeabedGeophysical studiesFrameworkDrilling platformShallow watersCaspian Pipeline Consortium (CPC)Oil pipeline systemOutletEnterpriseҚұлау, тарауЖағалық, жағажай, офшорлықҚұйылу (транспорттағы мұнай

Слайд 24Caspian Region

Caspian region

is in particularly have a bearing upon to the Mangistau region.
One of the biggest oil fields – Tengiz, belongs to our country.Caspian Region    Caspian region is in particularly have a bearing

Слайд 25Answer the question

1. What do you know about Tengiz oilfield?
2. What

is the Caspian Pipeline Consortium project?
3. Tell about transportation projects for the Caspian oil.
4. What large foreign companies are currently working in Caspian sea region?
Answer the question1. What do you know about Tengiz oilfield?2. What is the Caspian Pipeline Consortium project?3.

Слайд 26The lesson is over. Good bye!!!

The lesson is over. Good bye!!!

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть